مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– ارزش ها و مفاهیم جایزه مالکوم بالدریج

معیار جایزه بالدریج جهت برتری عملکرد بر یک سری ارزش ها و مفاهیم کلی پایه ریزی شده می باشد. این ارزش ها و مفاهیم نتیجه اعتقادات تغییر ناپذیر و رفتارهایی می باشد که در مؤسسات اجرایی پایه ریزی شده می باشد. این مفاهیم پایه و اساس یکسان سازی نیازمندی های تجاری می باشند که در یک چارچوب زیربنایی برای اقدام و عکس العمل خلق می گردد. 11 ارزش جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به تبیین زیر می باشد( شرطان، 1388):

 • رهبری آرمان گرا: که مربوط به توانایی ها و قابلیت های رهبران ارشد در تعیین جهت اصلی سازمان می باشد؛
 • مشتری گرایی: قرار گرفتن کانون فعالیت ها بر در نظر داشتن نیازهای مشتریان و توانایی پاسخگویی به نیازها و انتظارات آنها.
 • یادگیری سازمانی و فردی: توانایی در سازماندهی به مقصود بدست آوردن سهم مورد نظر و بهره گیری درست از اطلاعات در جهت بهبود؛
 • ارزش های کارکنان و شرکا: تعهد نسبت به کارکنان و شرکا به مقصود بهره گیری حداکثر از فرصت ها جهت موفقیت در محیط کاری و مشارکت با مؤسسات؛
 • چابکی و انعطاف پذیری: تضمین انعطاف پذیری و توانایی انجام امور با سرعت زیاد؛
 • تمرکز بر آینده: تدبیر در امور و تشویق یک جهت گیری با دامنه ای وسیع؛
 • مدیریت نوآوری: توانایی در رشد و توسعه ابتکارات و تولیدات مؤثر و یا خدمات و فرآیندهای مؤثر؛
 • مدیریت واقع گرایانه: تکیه بر یافته ها و تجزیه و تحلیل های تصمیمات گرفته شده؛
 • مسئولیت اجتماعی و شهروندی: واکنش فعال و متعهدانه نسبت به احتیاجات و توجه های جامع؛
 • در نظر داشتن نتایج و خلق ارزش ها: جهت گیری مدیریت به مقصود تحقق مأموریت، راهنمای نتایجی می باشد که برای دستیابی به اهداف و رسیدگی کردن به اداره امور و مورد توجه قرار دادن نیازهای سهامداران و بازار و خلق ارزش ها انجام می پذیرد.
 • توجه و دیدگاه سیستمی: توانایی تشخیص مطالعه عملکرد، درک چگونگی کارکرد و هم راستا کردن فعالیت ها و توانایی ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد