پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه مدیریت:میزان هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران روش پژوهش پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش مطالعه ارتباط هوش سازمانی  با  عملکرد کارکنان Read more…

By 92, ago