پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان

 مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر طبقه بندی مفاهیم نظری رقابت پذیری جدید تحقیقات زیادی در ارتباط با رقابت پذیری انجام شده می باشد اما عموما سطوح مورد Read more…

By 92, ago