مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

مزایای به کارگیری مدل تعالی سازمان EFQM

 • امکان ارزیابی کمّی و تعیین وضعیت موجود آن
 • امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر طریقه و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی
 • امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی
 • امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر
 • امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخش های مختلف خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رو در رو و همچنین دریافت گزارش از آنها
 • امکان شناخت معیارهایی که به توانمندی سازمان ها منجر می شوند که از این طریق نتایج بهتری عاید سازمان می گردد
 • امکان ایجاد تعادل و توازن میان منافع کلیه ذی نفعان مانند مشتریان، جامعه، شرکای کاری، سهامداران، مالکان، قانون گذاران و…
 • امکان تشخیص رویکردهایی که برای راهبری سازمان می تواند مفید باشد (شرطان،1388).

2-4-6-9- اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM

در یک نگاه کلی مدل تعالی کسب و کارEFQM شامل 5 غیر از اصلی می باشد که در شکل2-6 این پنج غیر از و ارتباط بین آنها مشخص شده می باشد (نجمی و حسینی،1389):

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد