مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

 • اهداف پژوهش

این پژوهش درصدد بوده تا با مطالعه روابط درونی بین مؤلفه های معیارهای توانمند ساز و معیارهای نتایج مدل تعالی سازمانی EFQM کوشش در شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد این روابط و ارایه مدلی جهت درک بهتر، و نشان دادن عنصرهای حیاتی در مدل تعالی EFQM می باشد، تا مدیران بعد از شناسایی عوامل مؤثر، به طریق بهتر و مؤثرتری بتوانند از مدل EFQM بهره گیری نموده و در جهت رفع نیازها و بهبود کیفیت خدمات خود، مدل تعالی EFQM را پیاده سازی نماید.

سؤال اصلی پژوهش که در این پژوهش  مطالعه می گردد عبارت می باشد از:

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • – فرضیه های پژوهش

  زیرا عملکرد شهرداری تهران از دیدگاه مدل تعالی سازمانی EFQM، شامل معیارهای توانمندساز: رهبری، خط مشی واستراتژی های کارکنان، منابع و مشارکت ها و فرآیند ها می باشد و ما در پی مطالعه وجود یا عدم وجود ارتباط آنها با معیارهای نتایج: نتایج کلیدی عملکرد، نتایج جامعه، نتایج مشتری و نتایج کارکنان هستیم؛ لذا فرضیات فرعی زیر مطرح می گردد:

  • بین رهبری و کارکنان( افراد) ارتباط مثبت هست.
  • بین رهبری و منابع- شراکت ها ارتباط مثبت هست.
  • بین رهبری و فرآیندها ارتباط مثبت هست.
  • بین فرآیندها و خط مشی- استراتژی ارتباط مثبت هست.
  • بین فرآیندها و کارکنان ارتباط مثبت هست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بین فرآیندها و منابع- شراکت ها ارتباط مثبت هست.
  • بین کارکنان و خط مشی- استراتژی ارتباط مثبت هست.
  • بین کارکنان و نتایج کارکنان ارتباط مثبت هست
  • بین خط مشی- استراتژی و منابع- شراکت ها ارتباط مثبت هست.
  • بین خط مشی- استراتژی و نتایج مشتری ارتباط مثبت هست.
  • بین منابع- شراکت ها و نتایج جامعه ارتباط مثبت هست.
  • بین نتایج کارکنان و نتایج مشتری ارتباط مثبت هست.
  • بین نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد ارتباط مثبت هست.
  • بین نتایج مشتری و نتایج جامعه ارتباط مثبت هست.
  • بین نتایج مشتری و نتایج کلیدی عملکرد ارتباط مثبت هست.
  • بین نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد ارتباط مثبت هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد