مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

مدل مفهومی پژوهش(چارچوب علمی پژوهش)

برای تدوین چارچوب علمی دو روش ارائه گردیده . روش فرضیه سازی قیاسی و روش استقرایی. از آنجایی که آغاز نظاره و سپس به ترتیب تعیین حوزه مشکل ، چارچوب نظری ، روابط بین عوامل ، فرضیه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی ، طرح پژوهش ، جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل داده ها ، تفسیر داده ها ، صورت گرفته لذا روش پژوهش حاضر از نوع فرضیه سازی – قیاسی می باشد. مدل مفهومی که چارچوب نظری این پژوهش می باشد بر گرفته از مدل الماس پورتر بوده و با ترکیب ساختار مدل با مفاهیم جدید ِ با اهمیت ، چارچوب جدیدی برای پژوهش انتخاب شده می باشد.

3-2-2. اجزا و روابط مدل مفهومی

با مطالعه مدل های الماس مشخص گردید که این مدل ها از سال 1990 تا کنون دستخوش تغییرات و تحولات زیادی بوده اند. از مهم ترین آنها در نظر داشتن محیط بین المللی ، تاثیر فرهنگ بر رقابت پذیری ، فعالیت شرکتهای بین المللی و چندملیتی و نیز ایجاد توازن و تعادل بین عوامل و شاخص های مدل سایر تقسیمات می باشد. اما با در نظر داشتن اینکه مدل الماس پورتر در کشورهای کوچک و بزرگ ، توسعه یافته ، در حال توسعه و توسعه نیافته به نتایج ارزشمندی در زمینه ارزیابی رقابت پذیری دست یافته ،بر همین اساس مدل الماس با 6 عامل : 1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.تأثیر دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی  ، به عنوان اجزای مدل اصلی انتخاب گردید. این 6 عامل تصریح به 6 عامل سوالات و فرضیات فرعی پژوهش حاضر دارند. این عوامل متغیرهای مستقلی هستند که بایستی توسط شاخص های مرتبط و گوناگونی مورد ارزیابی قرار گیرند. تحقیقات وسیعی جهت شناسایی شاخص های هر عامل صورت گرفت . جهت ارزیابی هر عامل شاخص هایی در حوزه مربوطه شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت. از حیث روابط نیز ارتباط بین هر یک از عوامل به صورت دو سویه و دوگانه می باشد. بنا بر ادعای محققین پیشین مدلهای الماس پویا و قابل تغییرند. در نهایت با مطالعه مبانی نظری و موانع و محدودیت های موجود در طرح پژوهش ،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد