مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– خط مشی و استراتژی

 • تعریف

سازمان های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها، اهداف و فرآیندها به مقصود تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند.

 • زیر معیارهای خط مشی و استراتژی عبارتند از(امیری و سکاکی،1387):
 • خط مشی و استراتژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان پایه ریزی می شوند.
 • خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت های خلاقانه پایه ریزی می شوند.
 • خط مشی و استراتژی، تدوین شده، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند.
 • خط مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی اشاعه داده شده و به اجرا در می آید.

2-4-6-13-3- کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعریف

سازمان های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنها تفویض اختیار می کنند. این سازمان ها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط مستقر ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای بهره گیری از مهارت و دانششان در جهت منافع سازمانی ایجاد گردد(امیری و سکاکی،1387).

 • زیرمعیارهای کارکنان عبارتند از:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد