عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

دیدگاه ماتسودا

تی ماتسودا، هوش سازمانی را ترکیبی از دو عامل هوش انسانی و هوش ماشینی می‌داند. مدل هوش سازمانی که ماتسودا معرفی می کند باعث یکپارچگی پردازش بشر و دانش بر پایه ماشین درتوانایی حل مسأله می­گردد.

برخلاف خیلی‌ها ماتسودا تأکید می کند هوش ماشینی یک بخش یکپارچه ازهوش یک سازمان می باشد. از نظر وی کار سازمانی که در واقع یک کار گروهی و تعاونی می‌باشد هم شامل عامل حل مسأله انسانی می باشد و هم شامل عامل حل مسأله ماشینی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر ماتسودا هوش سازمانی را می‌توان از دو دیدگاه مورد توجه و مطالعه قرار داد: 1- هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند، 2- هوش سازمانی به عنوان نتایج فرآیند یا حالت مربوطه (ملک زاده، 1389، 33).

 الف: هوش سازمانی به منزله یک فرآیند

هوش سازمانی به منزله یک فرآیند، به معنی تجزیه و تحلیل، طراحی و عملکرد مؤثر دانش سازمانی و فرآیندهای اطلاعاتی و حل معضلات سازمانی می باشد. وقتی هوش سازمانی به عنوان فرآیند مورد توجه قرار گیرد بیانگر پیچیدگی‌های ناشی از تقابل، تجمیع و هماهنگی  هوش انسانی و فنی درون یک سازمان می باشد. پیچیدگی تقابلی هوش سازمانی نشان دهنده ارتباط میان بشر و مؤلفه‌های فنی سازمان می باشد. تجمعی بودن هوش سازمانی به صورت سلسله مراتبی نمود می یابد که شامل دانش سطح فردی، گروهی و سازمانی می باشد. هماهنگی در نگاه به هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند، دارای نقشی مهم و محوری نسبت به ابعاد فرآیندی تقابل و تجمیع می باشد.

فرآیند هوش سازمانی دارای پنج مؤلفه اساسی می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد