مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

(مدل بونتیس )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بونتیس ، آغاز به سه سرمایه انسانی ، ساختاری ورابطه ای تصریح نمود در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباط ای  ومالکیت معنوی عوض کرد . مقصود از سرمایه انسانی سطح دانش فردی می باشد که کارکنان سازمان از آن برخوردار می باشند. وعمدتا ضمنی  می باشد. مقصود از سرمایه ساختاری ، کلیه دارایی های غیر انسانی یا قابلیت های سازمانی می باشد. که در جهت بر اورده ساختن نیازها والزامات سازمان  مورد بهره گیری قرار می گیرد مقصود از سرمایه ارتباط ای کلیه دانش قرار گرفته در روابط سازمان با محیط خود – شامل ارباب رجوع مشتریان ومجامع علمی وسایر ذینفعان می باشد .

ساختار سازمانی یکی دیگر از فاکتورهای مهم سرمایه ساختاری می باشد وبه معنای ساختار قوی وپاسخگو که در نتیجه فرایند مدیریت کردن شکل می گیرد یک ساختار قوی وپاسخگو

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد