مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

رضیات پژوهش:

فرضیه ی اصلی:

بین فرهنگ سازمانی ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن ارتباط معنی داری هست.

فرضیات فرعی:

1-1 . بین ویژگی مشارکت در کار ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن ارتباط معنی داری وجوددارد.

1-2 . بین ویژگی انطباق پذیری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن ارتباط معنی داری هست.

1-3 . بین ویژگی سازگاری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن ارتباط معنی داری هست.

1-4 . بین ویژگی مأموریت ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن ارتباط معنی داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7.روش انجام پژوهش

هدف از این پژوهش، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد مطالعه، به مقصود شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد، این پژوهش را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر یا ماهیت پژوهش، میتوان در زمره پژوهش توصیفی به شمار آورد. از بین دسته‌های متفاوت تحقیقات توصیفی(پژوهش پیمایشی، پژوهش همبستگی و اقدام پژوهی) نیز میتوان با در نظر داشتن ویژگی‌های پژوهش حاضر، آن را از نوع همبستگی به حساب آورد.

پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای – کاربردی می باشد. چراکه مشخصه‌های یک پژوهش توسعه‌ای که عبارتند از کسب معرفت‌های کلی در مورد ثبت و ضبط جامع و بهره گیری ترکیبی از روش‌هاست، که این پژوهش، یک پژوهش کاربردی می باشد، به این دلیل که، الگوی پیشنهادی به صورت اجرایی و عملی در حوزه افزایش نوآوری سازمانی در بانک مسکن و سایر سازمان‌ها قابل بهره گیری خواهد بود.

1-8.قلمرو ،جامعه و نمونه آماری

الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی، در حوزه منابع انسانی می باشد.

ب: قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش اسفندماه1393 همزمان با توزیع پرسشنامه ها می باشد.

ج:قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  می باشد.

جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها هست (دلاور،1374،112). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که پژوهش بر روی آنها انجام می شود که در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری این پژوهش شامل 5988 نفر از کارمندان دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  تهران می باشد که از بین آنها تعداد361 نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد واز آنجا که جامعه پژوهش همگن اند،این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر بهره گیری می گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد