مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

– فرضیات پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با رشته ارتباط معنی دار دارد.
 • کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با منطقه ارتباط معنی دار دارد.
 • کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت ارتباط معنی دار دارد.
 • کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی ارتباط معنی دار دارد.
 • کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار ارتباط معنی دار دارد.
 • کارایی درونی مدارس شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی مدارس ارتباط معنی دار دارد.

 

1-7-تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها

هنرستان 

به مرکز آموزشی اطلاق می گردد که در فضاهای آموزشی آن علاوه بر کلاس درس کارگاههای آموزشی نیز هست و در این کارگاههای آموزشی استاندارد مهارت آموزش داده می گردد. در هنرستانها علاوه بر دروس عمومی و استانداردهای مهارتی دروس تکمیل مهارت نیز تدریس می گردد. در این مراکز به دبیرانی که تدریس دروس مهارتی را به عهده دارند هنرآموز، و به دانش آموزان این مراکز هنرجو اطلاق می گردد.

 

کاردانش

آموزشهای کاردانش به آموزشهایی اطلاق می گردد که موجبات ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته آنان را فراهم آورد تا افراد را برای تحصیل در دوره های کاردانی حرفه ای آماده سازد. شاخه کاردانش با هدف اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی برای بخش های اقتصادی (صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی) و احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی یکی از نوآوریهای نظام آموزشی به شمار می رود.

 

نسبت اتلاف[1]

نسبت اتلاف از تقسیم نسبت نهاده به برداشته واقعى به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصل مى‏گردد. نهاده واقعى تعداد سال – دانش آموز ( یا واحد درسی- دانش آموز ) هزینه شده براى گروه معینى از افراد که وارد پایه اول یک دوره تحصیلى مى‏شوند، و برداشته واقعى بصورت تعداد فارغ‏التحصیلان از آن گروه در طى دوران  تحصیلات آنها تعریف مى‏گردد.  نهاده مطلوب تعداد سال – دانش آموز ( یا واحد درسى- دانش آموز ) که انتظار مى‏رود  براى همان گروه در شرایط بدون تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل هزینه گردد و  برداشته مطلوب تعداد فارغ التحصیلان از همان گروه که انتظار مى‏رود در شرایط بدون  تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل وجود داشته باشد ( یعنى همه ورودى‏ها) تعریف مى‏گردد. اندازه نسبت اتلاف همواره عددى برابر 1 یا بیشتر خواهد بود که نسبت اتلاف 1 براى  یک دوره تحصیلى به این معنى خواهد بود که به دلیل فقدان تکرار پایه ( یادرس ) و ترک تحصیل هیچگونه اتلافى وجود ندارد (عزیززاده، 1389).

 

[1] – Wastage Ratio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

 

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد