مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– مدیریت کیفیت جامع

از سال 1980 تا کنون مدیریت کیفیت جامع رایج ترین و شایع ترین عبارتی می باشد که در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته می باشد(شریفی،1387). مدیریت کیفیت جامع تعدادی از واژه ها و عبارات کلیدی زیر را شامل می گردد(شریفی،1387):

 • مدیریت کیفیت جامع یک رویکردی مدیریتی، نظام مند، منظم و سازمان شمول می باشد.
 • به دنبال برتری عملکرد، دستیابی به اهداف استراتژیک و جایگاه بلند مدت می باشد.
 • متمرکز بر روی مشتری ها می باشد؛ اساس آن پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها، ارایه ارزش به آنها، کسب رضایت مشتری و خوشحال کردن آنها می باشد.
 • کیفیت محور و تأکید بر ارتقای مستمر فرآیندها، انجام درست کار برای بار اول و برای همیشه دارد.
 • متکی بر مشارکت همه کارکنان و کار تیمی می باشد.
 • برای دستیابی به برتری عملکردی، تعالی سازمانی، اهداف استراتژیک و موفقیت بلند مدت اجرا می گردد.
 • رهبری سازمان تأثیر انکار ناپذیر و حیاتی در اجرای آن دارد.
 • اجرای آن نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد.
 • به ارتقای عملکرد فرآیندها و سیستم ها، با بهره گیری از یک روش علمی تأکید دارد.
 • پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها را غیر از از طریق توانمندسازی و مشارکت کارکنان عملی نمی داند.
 • کار تیمی و همکاری را در بستر طبیعی فرآیندها ترغیب می کند.
 • مشتری محور می باشد، بر جلب رضایت مشتری اصرار دارد و سازمان را از دیدگاه مشتریان اداره می کند.
 • یادگیری مستمر را برای استمرار پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان امری ضروری تلقی می کند.

2-2-3- مبانی نظری جوایز کیفیت و بهره وری در جهان

با اندکی تسامح می توان گفت که مبانی نظری همه جوایز بهره وری را یک فلسفه مدیریتی به نام (TQM)  تشکیل می دهد. در کشور ما معادل این فلسفه مدیریتی را مدیریت کیفیت فراگیر

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد