مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

عناصر سرمایه فکری

بطور کلی سرمایه فکری بعنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی بهم وابسته می باشد نشان داده می گردد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری/ ارتباط ای (رامیرز و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۳۴)، که در ذیل به آنها می پردازیم.

سرمایه انسانی:

 نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵،14)

سرمایه انسانی بعنوان دانش ترکیبی، مهارت، تجربه و توانایی یکا یک افراد سازمان تعریف می گردد(مک گیل ، ۲۰۰۶، ۲۶). این سرمایه متحرک می باشد و به سازمان خاصی تعلق ندارد زیرا کارکنان مالکان سرمایه انسانی محسوب می شوند. استوارت سرمایه انسانی را سرچشمه خلاقیت و بصیرت می داند. به نظر بونتیس نیز سرمایه انسانی مهم می باشد زیرا منبع استراتژیک خلاقیت برای سازمان به حساب می آید(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷ ،۵۹۶)

کارکنان یک سازمان ، سرمایه فکری را از طریق شایستگی ها ، طرز فکر ها وزیرکی فکری خود خلق می کنند . این شایستگی ها شامل مهارت ها ،تحصیلات وطرز تفکر کارکنان می باشد که اجزای رفتاری آنها را تحت پوشش قرار می دهد. زیرکی فکری ، فرد را قادر می سازد تا عملیات را تغییی داده ورا حل های نو آورانه ای را برای حل معضلات سازمانی ابداع نماید (1997،روس ،۱۲۹ )

سرمایه ساختاری:

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می گردد(رز به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵،۱۲۹). آن شامل نرم افزارهای اختصاصی، برنامه های کامپیوتری، پایگاه داده ها، ساختار سازمانی، حق ثبت و بهره برداری، مارک تجاری و دارایی های مشابه می گردد که بهره وری در سازمان را طرفداری می کنند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۶). سرمایه ساختاری نماینده آندسته از دارایی هایی می باشد که از افراد درون سازمان مجزا هستند( مک گیل، ۲۰۰۶،120)

سرمایه انسانی عامل اساسی در گسترش سرمایه ساختاری به شمار می رود، پس سرمایه ساختاری متکی به سرمایه انسانی می باشد. سرمایه ساختاری دانشی می باشد که در شرکت هنگامی که کارکنان شب به خانه می طریقه باقی می ماند، پس کمپانی مالک سرمایه ساختاری می باشد. بعنوان مثال جواز یا پروانه ساخت توسط سرمایه انسانی خلق می گردد، اما بعد از خلق آنها به کمپانی تعلق دارند(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷، ۵۹۶)

پس سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در سازمان می باشد که شامل پایگاه داده ها ، چارت های سازمانی ، دستور العمل ها ی فرایندی ، راهکارها وهر آن چیزی می باشد که به سازمان ارزشی بیشتر از دارایی های مشهود آن میدهد. (بونتیس ،2000،122 )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد