مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

– کارایی کیفی

عبارت می باشد از سنجش سطح اکتسابی دانش آموران در پایان هریک از رشته های تحصیلی. این سنجش شامل: اندازه گیری در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی می باشد (مشایخ، 1379 ص 152).

2-18-5- کارایی درونی[1]

هنگامی که عناصر یک نظام، به صورت خود آگاه، اقدام به ارزیابی مجموعه عناصر، فرآیندها و پی آمدهای موجود در نظام خود می کنند، به این فرآیند، کارایی درونی گفته می گردد:

عناصر = دانش آموزان، دانشجویان، استادان، موادآموزشی و …

فرآیندها = فرآیند تدریس، فرآیند یادگیری، فرآیند مدیریت و …

پی آمدها = اشتغال، فرهیختگی افراد جامعه، رشد فرهنگ و …

اگر چنانچه اندازه گذر دانش آموزان در هر دوره تحصیلی با در نظر داشتن اندازه امکانات، منابع و مدت زمان آموزش از طریق شاخص های اعلام شده مشخص گردد، کارایی درونی نظام آموزشی معلوم می گردد.

اندازه موفقیت های حاصل در درون نظام آموزشی با نشانگرهایی مانند نرخهای ارتقاء، تکرار، ترک تحصیل، اتلاف، میانگین طول تحصیل و نرخ فارغ التحصیلی اندازه گیری و تبیین می گردد. کارایی درونی به نوعی مطالعه اثربخشی هزینه می باشد (بازرگان، 1374).

 

2-18- 6- کارایی بیرونی[2]

کارایی بیرونی تصریح به مفید بودن آموزش در جامعه از نظر ارتباط اشتغال با مهارت های کسب شده و یا با سنجش اندازه دستیابی به اهداف اجتماعی، فرهنگی و… بدست می آید. این سنجش، روابط بین نظام آموزشی و محیط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را مد نظر دارد و یا تغییراتی که به دنبال اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف دانش آموزان ایجاد می گردد،  معرف کارایی بیرونی آموزش می باشد. کارایی بیرونی بهترین ملاک ارزیابی شاخص های برونداد نهایی می باشد. به عنوان مثال، اگر فارغ التحصیلان در پایان دوره تحصیلی با بهره گیری از دانش و مهارت های کسب شده بتوانند از عهده انجام مسئولیت های شغلی که به آنها سپرده می گردد بیرون آیند، می توان حکم به کارایی بیرونی برنامه آموزشی داد.  کارایی درونی از طریق درصد قبولی، میانگین مدت تحصیل، ترک تحصیلی و… سنجیده می گردد و کارایی بیرونی تصریح به مفید بودن آموزش در جامعه از نظر ارتباط اشتغال با مهارت های کسب شده و یا با سنجش اندازه دستیابی به اهداف اجتماعی، فرهنگی و… به دست می آید (مشایخ، 1379).

 

 

 

2-19- شاخص های ارزیابی نظام آموزش و پرورش  

شاخص های جدید ارزیابی نظام آموزش و پرورش که در موخه 25/1/87 از طرف شورای عالی آموزش و پرورش به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ گردید، شامل 140 شاخص در سه بخش درونداد، فرآیند و برونداد می باشد:

الف ) شاخص های درونداد :

الف ) شاخص های درونداد (47 شاخص) :

 • نیروی انسانی (7 شاخص)
 • دانش آموز ( 8 شاخص)

[1] -Internal Efficiency

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – External Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد