مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

استراتژی ، ساختار ، رقابت

شکل 2-7: مدل الماس مضاعف (اولیه) (Moon et al, 1998).

بازار و منابع هدف در صنایع کشورهای کوچک در یک گستره جهانی برای صنایعی که در سیستم اقتصادی بزرگ هستند همانند ایالات متحده بسیار بااهمیت می باشد. پس رقابت پذیری یک کشور به بخش های الماس داخلی و خارجی صنایع بستگی دارد. شکل 8-2 مدل الماس مضاعف را نشان میدهد. قسمت بیرونی آن تصریح به الماس خارجی و قسمت داخلی ان تصریح به الماس درونی دارد. ابعاد مدل الماس خارجی متناسب می باشد با یک دوره قابل پیش بینی خارجی ، اما ابعاد الماس داخلی با در نظر داشتن اندازه کشور متفاوت می باشد و براساس رقابت پذیری می باشد. خطوط نقطه چینی که در میان این دو الماس می باشد اظهار کننده شاخص های رقابت پذیری یک کشور بر اثر پارامترهای خارجی و داخلی می باشد و برآیند این دو نشان دهنده ی توان رقابت پذیری یک کشور می باشد. پس تفاوت های چندملیتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل و خارج را نیز شامل می گردد(Moon et al, 1998).

منابع اساسی ایالات متحده
موسسات و صنایعِ مرتبط و پشتیبان
مشتریان ایالات متحده
دولت  ایالات متحده
پشتیبانی زیرساختها از صنایع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دولت کانادا
مشتریان کانادا
رقابت پذیری تجاری بین ایالات متحده امریکا و کانادا

( آمریکای شمالی )

 

منابع اساسی کانادا

در مدل الماس مضاعف ، مزیت های رقابتی کشورها به عنوان توانمندیِ صنایعِ ارزش آفرین به گروهی از صنایع ویژه که در بخش های مختلف یک کشور فعالیت می کنند افزوده می گردد تا از این ارزشها برای یک دوره بلند مدت زمانی در روبرو شدن با رقبای ملی طرفداری گردد. دو رویکرد متفاوت بین فرضیه پورتر و این مدل جدید مهم می باشد. اول محاسبه ارزش افزوده در یک کشور خاص ، هم از صنایع در حوزه داخلی و هم صنایع آنها در خارج از کشور نتیجه می گردد. اگرچه پورتر فعالیت های خارجی را در مدلش لحاظ نکرده اما او حوزه جغرافیایی رقابت و مکان جغرافیایی مزیتهای رقابتی را از هم متمایز ساخته می باشد. دوم برای پایداری مزیت رقابتی نیاز به یک ساختار جغرافیایی در محدوده چند کشور می باشد که بوسیله صنایع خاص و جایگاه های ویژه ای که در چند دولت بایستی بوسیله یکدیگر تکمیل گردند مهیا گردد. پیش روی پورتر اظهار می کند که اغلب تاثیرات استراتژی های جهانی ممکن می باشد روی فعالیتهایی که در یک کشور و از حوزه داخلی به سایر جهان ارائه خدمت دهند متمرکز باشد. از نظر پورتر صنایع جهانی فقط صادرکنندگان هستند و توجهی به احتساب مجموعه سازمانهایی که به صورت صحیح عملیات جهانی را

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد