مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– کارکنان

 • تعریف

سازمان های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنها تفویض اختیار می کنند. این سازمان ها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط مستقر ساخته و آنها را مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای بهره گیری از مهارت و دانششان در جهت منافع سازمانی ایجاد گردد(امیری و سکاکی،1387).

 • زیرمعیارهای کارکنان عبارتند از:
 • منابع انسانی برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند.
 • دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده، توسعه یافته و نگهداری می گردد.
 • کارکنان مشارکت داده شده و به آنان تفویض اختیار می گردد.
 • کارکنان و سازمان گفتمان دارند.
 • کارکنان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته و به آنها توجه می گردد.

2-4-6-13-4-  منابع و شراکت ها

 • تعریف

سازمان های متعالی، مشارکت ها و همکاری های تجاری بیرونی، تأمین کنندگان و منابع داخلی خود را به مقصود پشتیبانی از خط مشی و استراتژی، اجرای تاثیر فرآیندهایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند( امیری و سکاکی،1387).

 • زیر معیارهای شراکت ها و منابع عبارتند از:
 • همکاری های تجاری بیرونی، مدیریت می گردد.
 • منابع مالی، مدیریت می گردد.
 • ساختمان ها، تجهیزات و مواد، مدیریت می گردد.
 • فناوری، مدیریت می گردد.
 • اطلاعات و دانش مدیریت می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد