مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

 • سوال پژوهش

سوالاتی که این پژوهش در راستای دستیابی به آن‌ها کوشش می‌نماید عبارتند از:

 • آیا سازش با پدیده تعارض کارکنان تاثیری بر به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
 • آیا سبک رهبری، رهبران نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در کارکنان خواهد داشت؟
 • آیا خطرپذیری کارکنان نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
 • آیا خلاقیت فردی کارکنان، ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها خواهد داشت؟
 • آیا هویت سازمانی کارکنان، ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌هاخواهد داشت؟
 • آیا الگوهای ارتباطی نداجا تاثیری بر به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
 • آیا طرفداری مدیران نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
 • آیا یکپارچگی در نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
 • آیا سیستم پاداش نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟
 • آیا سیستم کنترل نداجا ارتباط ای با به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان خواهد داشت؟

 

 • چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری الگویی می باشد که پژوهشگر بر اساس آن در ارتباط با روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده‌اند نظریه پردازی می کند. به‌گونه کلی چهارچوب نظری پایه‌ای می باشد که تمام طرح یا پروژه تحقیقاتی بر آن استوار می باشد. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی هم‌زیرا مطالعات اکتشافی و مصاحبه‌ها مشخص شده‌اند (خاکی، 1383، 163).

در این پژوهش متغیر وابسته مدیریت دانش و متغیر مستقل فرهنگ سازمانی می‌باشد. متغیر مستقل این پژوهش از نظر ابعاد (10 بعد) مطالعه شده می باشد.

مدل این پژوهش به صورت زیر می‌باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد