مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

سرمایه اجتماعی (ارتباط ای )-مشتری ) تناسب مشتری ورضایت مشتری می باشد .

یک انگیزه کلی برای انجام این پژوهش آن می باشد که مفهوم سازی ،اندازه گیری ، ،ارزیابی بهتری ازداراییهای فکری صورت گیرد به طورکلی سازمانهایی که از داراییها وسرمایه فکری قویترند سطوح بالاتری از رشد وتوسعه را نشان می دهند.(حاجی بابایی ،رجبی فرد ،عالم تبریز، 1388 ،40)

بر اساس نظریه مر وهمکارانش علت های توجه سازمانها به مدیریت سرمایه های فکری عبارتند از :

1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژی ها

2- ارزیابی اجرای استراتژی

3- یاری رساندن به سازمانها در جهت اخذ تصمیمات گسترده ومتنوع

4- بهره گیری از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات

5- ابلاغ این داراییها به ذی نفعان خارجی سازمانها

6- اندازه گیری ارزش وعملکرد شر کتها (مار،2004)(همان منبع )

در این پژوهش تاثیر مولفه های سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه ارتباطی )در عملکرد سازمانی را مطالعه نموده وبه این مسئله می پردازیم .

1-5 فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن اهداف مذکور فرضیه های پژوهش به دو دسته فرضیات اصلی وفرعی به ترتیب زیر تقسیم می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1فرضیه اصلی

سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی

1- سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسـناد واملاک کشور تاثیر دارد.

2- سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

3- سرمایه مشتری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد