مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

تعریف عملیاتی واژه‌ها و متغیر‌های پژوهش

 

1فرهنگ سازمانی: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل بهره گیری نموده می باشد. این مدل دربرگیرنده چهارویژگی اصلی فرهنگ سازمان می باشد (منوریان وهمکاران ،1387 ،95).

2-ویژگی  مشارکت در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «مشارکت  بالای کارکنان درکار » باشد، به طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان درفعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار می دهد وحس مالکیت ومسئولیت رادرآنها به وجود می آورد. حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال رادرکارکنان افزایش می دهد .دراین گونه فرهنگ ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی وداوطلبانه تأکیددارندتابه سیستم های رسمی ، روشن وبوروکراتیک (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

3-ویژگی انطباق پذیری :انطباق پذیری عبارت می باشد از ارزش ها وسیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند . سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ باثبات ، متناسب ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند .دراین گونه سازمانها رفتار اعضا ریشه درمجموعه ای از ارزشهای مرکزی دارد وپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند . (منوریان وهمکاران ،1387 ،96).

4-ویژگی سازگاری: سازگاری عبارت می باشد از در نظر داشتن الزامات محیط کاری درفعالیتها . سازمانهای سازگار دربرگیرنده سیستمی ازهنجارها واعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت ، تفسیر واعمال علایم محیطی رادرتغییرات رفتاری درون سازمان افزایش می دهد وشانس بقاء رشد وتوسعه سازمان را بالا می برد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

5-ویژگی رسالت :  رسالت شامل تعریف وتعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان می باشد . رسالت یک سازمان ارایه دهنده اهداف ، معانی ومفاهیمی از سازمان می باشد که به وسیله تعریف تأثیر اجتماعی وتعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده می باشد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،98).

6-سرمایه فکری: سرمایه ی فکری عبارتست از کوشش برای بهره گیری ی موثر از دانش(بونتیس، 2004).

7-سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).

8-سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می گردد(به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۹).

9-سرمایه ارتباط ای: سرمایه ارتباط ای ارزشی می باشد که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد