عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

مقدمه

پس از مطالعه مباحث نظری و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم پژوهش، در این فصل به مطالعه روش شناسی پژوهش پرداخته شده که بر همین اساس موضوع روش پژوهش جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، ابزارهای اندازه‌گیری و تعیین روایی و محاسبه پایایی آن‌ها، شاخص سازی پرسشنامه‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه شده می باشد.

 

3-2- نوع و روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی واز نظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی می باشد.  پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد (سرمد و همکاران، 1376 ص 82).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-3- جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختروپسر مشغول به تحصیل درنواحی چهارگانه هنرستانهای کاردانش شهراهواز ونیز کادرآموزشی این مدارس باحداقل 5 سال سابقه تدریس درطول سال تحصیلی 90-89 می باشد.

 

3-4- نمونه پژوهش

«نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه می باشد که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌ها و مشخصات افراد جامعه را داراست.» (کرلینجر، 1370 ص 136). واحد نمونه در این پژوهش، هنرآموزان و هنرجویان مقع کاردانش می باشد. برای تعیین حجم نمونه، دراین پژوهش از جدول مورگان بهره گیری شده می باشد. مورگان[1] (1970) جدولی ارائه داده می باشد که معمولا زمانی از آن بهره گیری می گردد که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  داشته باشیم، و نمی گردد از فرمولهای آماری برای تخمین حجم نمونه بهره گیری نمود. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.

نمونه گیری با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده در کلیه هنرستانهای کاردانش شهر اهواز انجام  گردید به طوریکه شانس انتخاب برای کلیه دانش آموزان پسر و دختر یکسان بود.

[1] – Morgan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد