مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

5 فرضیات و سوالات پژوهش

شاید بتوان گفت که اساسی‌ترین بخش هر پژوهش تهیه و تدوین درست فرضیه‌هاست. زیرا که فرضیه‌ها بستر و زمینه‌ای می باشد که مسیر و جهت پژوهش را تعیین و تبیین می‌کنند. پرسشنامه پژوهش در راستای فرضیات تدوین شده و نتیجه پژوهش تایید یا رد فرضیه‌هایی می باشد که مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

فرضیه اصلی: «بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست. »

فرضیات فرعی:

  • بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین میل به تغییر کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.
  • بین فشار عمکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران ارتباط هست.

سوال پژوهشی: «وضعیت هوش سازمانی کارکنان بانک ملی ایران در چه سطحی می باشد  و چه ارتباط ای با عملکرد آنان داشته می باشد. »

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه