مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

دستیابی به هدفهای علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. به علارت دیگر ، پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش. پژوهشگر بایستی توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به سرعت تحت تاثیر روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد. روش پژوهش مجموعه ای از قواعد و ابزارهای قابل اطمینان و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. از آنجایی که تقسیم بندی ها و تعاریف در بین صاحبنظران تفاوتهایی با یکدیگر داشته ، لذا کوشش گردیده تا با یک مطالعه ی جامع از معتبرترین مراجع روش پژوهش، کلیات روش پژوهش حاضر به درستی و روشنی تشریح گردد.

3-1. کلیات پژوهش علمی

تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته بندی می کنند . دسته بندی تحقیقات ، براساس اهداف و ماهیت روش بین تمامی صاحبنظران یکسان می باشد. جهت گیری های اصلی پژوهش براساس اهداف عبارتند از بنیادی ، کاربردی و ارزیابی(توسعه ای). پژوهش حاضر با در نظر داشتن تعاریف از نظر نوع ، کاربردی – ارزیابی (توسعه ای) بوده و در عین حال شرایط پژوهش عملی و نتیجه گرا را نیز دارا می باشد. ویژگیهای هشت گانه یعنی : هدفمندی ، دقت اقدام ، آزمون پذیری ، تکرار پذیری ، دقیق بودن و قابلیت اعتماد ، عینی بودن ، تعمیم پذیری و محدودگرایی را دارا می باشد. این پژوهش به کاربرد بخشی از دانش مدیریت استراتژیک در صادرات برنج استان گیلان منجر می گردد. در این پژوهش رقابت پذیری صادرات برنج براساس موضوعات روز ایران و جهان ، با مطالعه دقیق انتخاب گردیده تا بتواند هرچه بیشتر باعث تعمیق ارتباط دانشگاه و بازار واقعیِ تجارت شده و مطالعه کاربردی و جدید باشد. براساس ماهیت ، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می یاشد. شرایط موجود رقابت پذیری ایران مطالعه شده تا راهنمایی برای تصمیم گیری سازمانهای ذینفع و نیز دست اندرکاران صادرات برنج استان گیلان را فراهم آورد. در تمامی مسائل وضعیت کنونی ، بدون سوگیری یا دخل و تصرف ذهنی اظهار شده می باشد ، ضمن این که وضعیت گذشته نیز مدنظر قرار گرفته می باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد . چگونگی وضعیت و شرایط کنونی برنج استان گیلان و عوامل موثر بر رقابت پذیری گواه بر این مدعاست. گرایش پژوهش بیشتر بر اخذ نظر کارشناسان ، بازرگانان و صاحبنظران حوزه صادرات محصول برنج استان گیلان بوده و از نظر نوع پیمایش روش غالب ، روش مقطعی می باشد. از آنجایی که پژوهش حاضر برای شناخت وضعیت کنونی برنج و رقابت پذیری ایران بوده و از آزمون فرضیات بهره گیری شده ، استدلالی بر میدانی بودن آن می باشد. تحقیقات ممکن می باشد به صورت خاص یا جامع صورت گیرند. با در نظر داشتن اینکه این پژوهش محیط رقابت پذیری ایران را در حوزه صادرات برنج استان گیلان به صورت گسترده در بر می گیرد و از مدلی پویا و جدید بهره گیری شده که به مسائلی همچون عوامل تولید ، ساختار ، تکنولوژی ، فرهنگ ، استراتژی ، عوامل انسانی ، دولت و مسائل بین المللی می پردازد ، لذا متدولوژی حاکم بر این پژوهش نیز متدولوژی سیستمی و جامع می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد