مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

روش بونیتس

بونیتس در سال 1998 یک نظرسنجی با هدف ایجاد ارتباط میان اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه  ارتباط ای) و همچنین عملکرد تجاری انجام داد .در این نظرسنجی تعداد زیادی از پیشنهادات در مورد روش‌های طراحی کلی که در سال 1978 توسط دیلمن ارائه گردید، مورد بهره گیری قرار گرفته‌می باشد .پرسشنامه طراحی شده میان دانشجویان مدیریت اجرایی توزیع گردید. از آنجا که تمرکز این نظرسنجی بر تحلیل سطوح سازمانی بود، هر کدام از پاسخ‌دهندگان می‌بایست پاسخ‌های خود را بر اساس تجربه خود در سازمانی که قبل از ورود به دوره مدیریت اجرایی تجاری در آن فعالیت می‌کردند، ارائه می‌دادند. گزاره‌های بهره گیری شده برای سنجش سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباط ای به تبیین زیر می‌باشند:

سرمایه انسانی

 1. سازمان زمانی که کارکنان در کارگروهی با یکدیگر مشارکت دارند از آن‌ها بیش‌ترین خروجی را دریافت می کند.
 2. کارکنان در سازمان به‌عنوان کارکنانی خلاق و باهوش شناخته می شوند.
 3. برنامه‌ریزان کسب و کار به‌گونه پیوسته در برنامه‌ریزی خود از ایده‌های جدید توسعه کسب و کار بهره گیری می‌کنند.
 4. سازمان از کارکنان به‌وسیله بهبود مهارت‌ها و تحصیلات آن‌ها در صورت احساس نیاز توسط کارکنان پشتیبانی می‌نماید.
 5. کارکنان سازمان به‌عنوان بهترین کارکنان در صنعت شناخته می شوند.
 6. کارکنان از سازمان رضایت دارند.
 7. کارکنان به بهترین شکل وظایف خود را انجام می‌دهند.
 8. برنامه استخدامی سازمان جامع می باشد و بهترین افراد در دسترس استخدام می شوند.
 9. اگر یکی از کارکنان به‌گونه غیر منتظره‌ای سازمان‌ را ترک کند، سازمان دچار مشکل بزرگی می گردد.
 10. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 11. کارکنان سازمان به ندرت در مورد فعالیت‌هایشان فکر می‌کنند.
 12. کارکنان سازمان اغلب فعالیت‌هایشان ‌را بدون صرف انرژی زیاد انجام می‌دهند.
 13. کارکنان از یکدیگر مطالبی را می‌آموزند.
 14. کارکنان برای ارائه نظرات در مباحث گروهی تشویق می شوند.
 15. سطح صلاحیت کارکنان در بالاترین سطح ایده‌آل قرار دارد.
 16. زمانی که یک فرد سازمان‌ را ترک می کند، سازمان برای فرد جایگزین وی دوره‌های آموزشی پیاپی برگزار نمی‌کند.
 17. در سازمان شما به‌گونه پیوسته ایده‌های جدیدی ارائه می گردد.
 18. سازمان شما توسعه و پشتیبانی ارتباطات داخلی میان گروه‌های مختلف را پرورش نداده‌می باشد.
 19. کارکنان تمام کوشش خود را برای متمایز کردن سازمان در صنعت نسبت به سایر سازمان‌ها انجام می‌دهند.
 20. درک سازمان از اغلب کارکنان آن نشأت می‌گیرد.
 21. بعضی از افراد خاص در سازمان دیگر افراد را در سطح پایین‌تری از خود می‌دانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد