مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

رضایت کارکنان :

طراحی وایجاد سیستم اندازه گیری وپایش رضایت شغلی در سازمان ، اندازه گیری مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازه های زمانی مختلف وتجزیه وتحلیل این اطلاعات ، اتخاذ تصمیماتی بر اساس نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل این اطلاعات برای رفع موانع دستیابی به رضایت شغلی .(همان منبع )

ج) عملکرد کارکنان :

تدوین بر نامه واهداف عملکردی متوازن ودر عین حال داشتن توجه سیستمی به آن شامل مهارت ها ، ودانش ها به مثابه ورودی – رفتارها وفعالیت های شغلی به مثابه فرایند ،بازده وخروجی فعالیت کارکنان ه مثابه خروجی ) برای هریک از کارکنان ، این مساله می تواند از طریق مدیریت بر مبنای هدف بین سرپرستان وکارکنان به مقصود شناسایی استانداردهای عملکردی مهیا گردد. ، اندازه گیری مستمر عملکرد کارکنان در بازه های زمانی مشخص ، تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصله از اندازه گیری عملکرد کارکنان ومقایسه آن با استانداردهای عملکردی وانجام اقدامات مقتضی از قبیل تشویق وتنبیه وبازخورهای مناسب واستفاده از بازخورها 360 درجه .(همان منبع )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د)سیستم های بهبود کارکنان

– تهیه مسیرهای شغلی وجداول جانشینی برای مشاغل سازمان . ،

– بهره گیری از اطلاعات عملکردی افراد به هنگام ارتقای افراد

-ارائه آموز شها ومشاوره ها وفرصت های سازمانی برای کمک به بهبود وضعیت آتی کارکنانی که دارای عملکرد مناسب هستند.

– تاکید بر سیستم های ارزیابی وبهبود کارکنان بر پایه مدل های تعالی سازمانی.

سرمایه های ساختاری :

-بازسازی وبهبود

-سیستم ها وساختار

-بهبود فرایند

-تیم های کاری

این تقسیم بندی بیانگر این مطلب می باشد که در میان عوامل ساختاری تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان عوامل چهار گانه فوق دارای بیشترین اندازه تاثیر گذاری می باشد. (همان منبع )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد