مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

اهداف

جایزه کیفیت اروپا 2 هدف اصلی دارد( شرطان، 1388):

 • ترغیب و کمک به سازمان های اروپایی برای ارتقای رضایت کارکنان، مشتری و نتایج کسب و کار.
 • طرفداری از تلاشهای مدیران اروپایی برای آغاز مدیریت کیفیت فراگیر و دستیابی به مزیت رقابتی جهانی.

2-4-6-3- اصول/ ارزش ها

ارزش های جایزه کیفیت اروپا عبارتند از(شرطان،1388):

 • تمرکز بر مشتری
 • مشارکت و همکاری تأمین کننده
 • توسعه و ارتقای کارکنان
 • فرآیندها و داده ها
 • ارتقای مستمر و نوآوری
 • رهبری و ثبات هدف
 • مسئولیت اجتماعی
 • نتیجه گرایی

2-4-6-4- معیارها

جایزه کیفیت اروپا 9 معیار به قرار زیر دارد( نجمی و حسینی، 1389):

 • رهبری
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • خطی مشی و استراتژی
 • مدیریت کارکنان
 • منابع
 • فرآیندها
 • نتایج مشتری
 • نتایج کارکنان
 • نتایج جامعه
 • نتایج کلیدی عملکرد

2-4-6-5- تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپایی EFQM

 • 1996: تدوین مدل برای بخش عمومی مانند مدارس، سازمان های اخذ مالیات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بهزیستی، تأمین اجتماعی و….
 • 1997: تدوین مدل تعالی برای واحدهای عملیاتیمانند کارخانجات مونتاژ و سازنده، واحدهای فروش و بازاریابی، واحدهای تحقیقاتی و….
 • 1998: بازنگری اساسی در مدل SEMs1
 • 1999: بازنگری اساسی در مدل EFQM
 • 2001: ویرایش مربوط به مدل SEMs
 • 2003: آخرین ویرایش مدلEFQM که نسبت به سال 1999تغییرات اندکی داشته می باشد (شرطان،1388).

 

 

………………………….

1-Structural  Equation Modeling (SEM)

2-4-6-6- دیدگاه و مأموریت EFQM

 • دیدگاه

دیدگاهEFQM از آغاز کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان اقدام می کنند بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت وردض