عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

مدل‌های اندازه‌گیری سرمایه فکری

 2-1-9-1 روش Q توبین[1]

روش  Qتوبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد در سال 1981 توسعه داده‌گردید (زبون، 2003). به‌گونه سنتیQ  توبین به‌عنوان یک روش پیش‌بینی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. این نسبت، ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت (هزینه جایگزینی دارایی‌های آن شرکت) را اندازه‌گیری می کند. به‌صورت تئوری در بلندمدت این نسبت به سمت واحد میل می کند، اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که در همین زمان این نسبت می‌تواند به‌گونه معناداری با عدد یک متفاوت باشد. نسبت کیوی بالا اغلب در سازمان‌هایی با درجه بالایی از دانش و فناوری و همچنین شرکت‌هایی که سرمایه انسانی آن‌ها منبع اغلب دانش‌های تولید شده‌می باشد نظاره می گردد. برای مثال شرکت‌های نرم‌افزاری که به اندازه زیادی از سرمایه فکری بهره می‌جویند، نسبتی در حدود هفت یا بالاتر دارند در حالی‌که شرکت‌های با سرمایه فیزیکی زیاد نسبتی در حدود یک دارند. نسبت Q توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر می‌باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارایی‌های فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارایی‌های فیزیکی به کار می‌گیرد (جعفری، رضائی نور و حسنوی، 1385). نسبت حاصله به این شکل به‌کار می‌رود که چنان‌چه نسبت Q یک شرکت، بزرگ‌تر از مقدار واحد و نیز بزرگ‌تر از مقدار Q رقابتی باشد، شرکت مزبور توانائی کسب سود بیشتر از شرکت‌های مشابه را داراست. به‌عبارتی دیگر، زمانی که Q مثبت باشد (هزینه جایگزینى دارایی‌های ناملموس کمتر از ارزش بازاری شرکت باشد)، شرکت از سودهای انحصار فروش یا بازگشت سرمایه بالاتر از میانگین برخوردار می باشد .بالاتر بودن نسبت Q نشان‌دهنده بالاتر بودن ارزش سرمایه فکری شرکت می‌باشد (سرمایه فکری، اختلاف بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دارایی‌های ملموس می باشد). ( رمضان ، مجید،1390،102)

2-1-9-2 برگه متوازن نامحسوس[2]

برگه متوازن نامحسوس به‌عنوان یکی از روش‌های پیشتاز در حوزه دارایی‌های ناملموس، در سال 1989 با هدف ارائه روشی برای نشان دادن دارایی‌های شرکت‌های دانش محور، توسط سویبی معرفی گردید (رودو[3] و للیارت[4]، 2002). این روش که توسعه یافته روش حسابداری منابع انسانی می باشد، سرمایه فکری شرکت را به سرمایه فردی و ساختاری تقسیم می‌نماید. شاخص‌های سرمایه فردی شامل صلاحیت‌های  حرفه‌ای و نظرات فنی کارمندان کلیدی که توصیف کننده استراتژی شرکت می باشد می‌باشد. این سرمایه همچنین شامل تحصیلات، تجربه، تعداد افراد شرکت با پیشینه مرتبط و تقسیم مسؤلیتهای مرتبط با مشتریان و پروژه‌ها می گردد. سرمایه ساختاری به وسیله مزیتهای رقابتی شرکت بعلاوه توانایی‌های کارکنان مانند اعتبار، تجربه و محصولات خاص، روش‌های تولید و خدمات دهی نشان داده می گردد. هدف کتابی که تحت همین عنوان به چاپ رسید، نشان دادن روشی عملی جهت گزارش‌دهی در زمینه کارکنان به‌عنوان مهمترین منبع و نخستین مولد درآمد برای شرکت‌های فنی بود. برای این مقصود، 35 شاخص غیرمالی با هدف کامل کردن گزارش مالی با اطلاعات مرتبط با کارکنان از قبیل پایداری، دانش، توانائی، بهره‌وری و پتانسیل ایجاد درآمد پیشنهاد گردید (ریلاندر[5]، جاکوبسن[6] و روز[7]، 2000). این شاخص‌ها در جدول شماره 2-8 آورده شده‌می باشد.

[1] . Tobin’s Q

[2] – Leliaert

[3] – The invisible balance sheet (IBS)

[4] – Rodov

[5] – Rylander

[6] – Jacobsen

[7] – Roos

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد