مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

دیدگاه دیوید پرکینز

به نظر دیوید پرکینز، هوش سازمانی شامل دو جزء می باشد: کارکنان هوشمند و فرآیندهای هوشمند، که در شکل (2-2) نشان داده شده می باشد.

 

 الف: کارکنان هوشمند:

هوش سازمانی مبتنی بر هوش انسانی می باشد، در نتیجه سطح هوشمندی اعضای سازمان منعکس کننده سطح هوش سازمانی می باشد. هوشمندی اعضا شامل دو جزء می باشد: دانش و یادگیری.

  • دانش: دانش به دانش ضمنی و دانش صریح تقسیم می گردد ؛ دانش ضمنی، مانند دانش و تجربه اعضا. دانش صریح معمولأ برای همه آشنا و به راحتی قابل درک می باشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • یادگیری: پیتر سنگه عقیده دارد، تنها مزیت درآینده این می باشد که توانایی یادگیری شما نسبت به رقبا بسیار سریع تر باشد. در آینده اندازه هوش سازمانی به سرعت توانایی یادگیری اعضای سازمان بستگی دارد. در عصر اقتصاد اطلاعات، یادگیری به یک فرآیند مادام العمر تبدیل شده می باشد.

 ب: فرآیند‌های هوشمند

      گرچه اعضای سازمان مبنای سازمان‌های هوشمند هستند، ممکن می باشد در بعضی تصمیمات و قضاوت‌ها، سازمان از واقعیت منحرف شده و یا حتی اشتباه کند. برای جلوگیری از این حالت، فرآیندهای هوشمند که شامل « پیش بینی »  و « حل معضلات » می باشد معرفی می گردد.

  • پیش بینی: حساسیت سازمان نسبت به تغییرات نامحسوس را نشان می دهد. تغییرات بزرگ معمولأ به گونه گسترده مورد توجه قرار می گیرند، اما تغییرات نامحسوس زیاد می گردد، ممکن می باشد باعث تغییرات کیفی سازمان گردند. شرکت‌ها و سازمان‌ها بایستی در هنگام پیش بینی و برآورد طریقه توسعه، توجه بیشتری به تغییرات نامحسوس داشته باشند، در این صورت سازمان‌ها تصمیمات و اقدامات درست و به موقع خواهند داشت.
  • حل مشکل: بخش مهم دیگر فرآیندهای هوشمند، حل معضلات می باشد. پس از پیش‌بینی تغییرات، مدیران بایستی راه حل‌هایی برای آنها ارائه کنند. فرآیند هوشمند، فرایندی پیچیده می باشد که شامل تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم گیری می باشد. پس نیازمند همکاری کامل پشتیبانی‌های مختلف می باشد. در زمان حل مسأله ما بایستی محتاط و دقیق باشیم زیرا کارایی و قابل حل بودن مشکل به گونه مستقیم بر عملکرد و طریقه توسعه سازمان در آینده مؤثر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد