عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

تحلیل و طبقه بندی مدلها

انتقادات زیادی بر مدلهای الماس وارد و اصلاحاتی مطرح شده می باشد . محیط رقابتی خارجی در آغاز کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. کروگمن می گوید بایستی اعتراف نمود که نظریه الماس پورتر بهتر از سایر نظریات ، مسائل رقابت پذیری را مورد توجه قرار داده اما نه به اندازه کافی. آنچنان که برای کشورهای در حال توسعه قابل کاربرد نمی باشد و یا خیلی از ابعاد با اهمیت همچون روابط خارجی را به خوبی مورد توجه قرار نداده می باشد(Neven&L.M.Droge,2001). پورتر تاکید زیادی بر واژه شناسی در ادبیات رقابت پذیری داشته می باشد. شاید بعضی از انتقاداتی که بر پورتر وارد شده ناشی از یک درک اشتباه در واژه شناسی باشد. بعنوان مثال پورتر از خوشه های صنعتی هر کشور صنایع مرتبط و پشتیبان را ارزیابی می کند. صنایع را از نظر تاریخی و ماهیت صنعت به گروه های مختلف تقسیم بندی می کند. سپس در هر گروه تمامی عناصر تشکیل دهنده را مورد ارزیابی قرار می دهد. حتی شرکتهای چند ملیتی را در کشورهای مختلف در درون خوشه ها مقایسه می کند. اما در نهایت مورد انتقاد قرار می گیرد. این مدلها به مرور به یک ساختار پایدار دست یافته اند و نتایج آنها مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. انتقادات از مدل باعث اصلاح و بهبود مدل گردیده می باشد. به همین دلیل لوراین ایدن به طرفداری از پورتر به لحاظ نظری انتقادات وارده بر او را وابسته به طرز تلقی و درک ما از نظریات پورتر اظهار کرده ، خصوصا مسائلی که دانینگ و راگمن در ارتباط با رفتارهای بین المللی تصریح کرده اند. او با تشریح مسائل نظری مثل الگوی پارادایم ، نظریه و مدل ، استنباط افراد را نتیجه برداشتهای ذهنی عنوان می کند(Eden,2003). همچنین حمید حسینی با اظهار اینکه مدل الماس نیازمند توجه جدی تری از سوی اقتصاددانان می باشد بار دیگر با رویکردی جامع مدل الماس را معرفی و قابلیتهای آن را منوط به بکارگیری در اقدام دانسته که زمان ، تعیین کننده این موضوع خواهد بود(Hosseini,1992). و هاروارد دیویس و پائول الیس نظریات پورتر را نیازمند زمان برای قضاوت نهایی می دانند . پل ارتباطی بین نظریات در مدیریت استراتژیک و عملکرد اقتصاد ملی انتقادات زیادی را در پی داشت(Davis & Willis,1996). دکتر رهنورد طی مقاله ای انتقاداتی که نسبت به مدل الماس مطرح بوده را در یک جمع بندی کلی به این شکل اظهار می کند (رهنورد ،1378).

  1. اشکالات مربوط به محیط تحلیلی مدل ک فرهنگ ملی ، اقتصادهای کوچک ، چندملیتی .
  2. اشکالات مربوط به عوامل مدل : نرخ های مبادله و معضل صادرات، فن آوری ، تأثیر دولت و حمایتهای سیاسی.
  3. اشکالات مربوط با ساختار مدل : پیش فرض ضمنی ، چارچوب متزلزل، استنباطی بودن مدل.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد