مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– جایزه کیفیت کانادا

در سال 1984 وزارت صنایع کانادا جایزه ای برای تعالی کسب و کار ایجاد نمود که بعدها این جایزه بر اساس جایزه مالکوم بالدریج اصلاح و در سال 1989 جایزه کیفیت کانادا نام گرفت (شریفی،1387).

2-4-3-1- اهداف

جایزه کیفیت کانادا با سه هدف عمده زیر به وجود آمده می باشد(شرطان،1388):

 • ترغیب پذیرش اصول، رفتارها و فرآیندهای کیفیت در کانادا؛
 • ارتقای سوددهی، پاسخگویی و بازدهی سازمان ها از طریق ارتقای مستمر؛
 • تأمین استانداردهای بالاتر زندگی برای کانادایی ها.

2-4-3-2- اصول / ارزش ها

این جایزه مبتنی بر هشت اصل می باشد (شرطان،1388):

 • همکاری تیمی و شراکت در امور و کسب نتایج برد برد
 • مشارکت رهبری در کارها و ارایه الگو
 • مشتری در کانون اصلی توجه
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال ذی نفعان و جامعه
 • اتخاذ تصمیم بر اساس داده ها و اطلاعات
 • افزایش توانایی بالقوه کارکنان با تکریم و ترغیب
 • استراتژی های فرآیندگرا و مبتنی بر پیشگیری
 • ارتقای مستمر روش ها و نتایج توسط شرکت ها

2-4-3-3- معیارها

جایزه کیفیت کانادا دارای 6 معیار زیر می باشد(شرطان، 1388):

 • رهبری
 • برنامه ریزی
 • تمرکز بر مشتری
 • مدیریت فرآیند
 • تمرکز بر تأمین کننده
 • عملکرد سازمانی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد