مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش

هوش سازمانی[1] به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می‌گذارد. مقصود از همه عوامل یعنی اطلاعاتی  از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و. . .) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد. هوش سازمانی شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد. هوش سازمانی از نظر آلبرشت دارای مولفه‌های زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- تفکر استراتژیک: قابلیت ایجاد، استنتاج و اظهار هدف یک سازمان.

2- سرنوشت مشترک: احساس داشتن هدف مشترک بین تمام افراد سازمان برای اقدام و کوشش به شکلی هم افزا.

3- میل به تغییر: سازگاری و تمایل برای تغییر جهت تحقق چشم انداز استراتژیک.

4- روحیه: روان شناسان سازمانی آن را کوشش دلخواه به عنوان انرژی اعضای سازمان درسطح بالاتر از آن چیز که که قرار می باشد انجام گردد می دانند.

5- اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه‌ها.

6- کاربرد دانش: بهره گیری موثر از دانش، اطلاعات و داده‌ها.

7- فشار عملکرد: هر یک از مجریان بایستی موضع اجرایی خاص خود را داشته باشند.

عملکرد کارکنان: کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه اشان در وظایف محوله.

مقصود از عملکرد در این پژوهش عبارتست از کاربرد علمی و منطقی توانایی‌های تخصصی که بر اسا س آن مدیر می تواند تأثیر خود را اعمال کند و با بکار بستن اهداف به هدف‌های سازمانی نائل آید.

فرآیندی می باشد که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند (حاجی کریمی، رنگریز، 204، 1378).

[1] IQ

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد