مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

متغیر های پژوهش

متغیر : (variable) کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ،دستکاری یا نظاره می کند. (کرینجر ، 1392 ،63)

متغیر های پژوهش به دو نوع مستقل و وابسته طبقه بندی می شوند.

متغیر وابسته : (Dependent) متغیر های وابسته شرایط یا ویژگیهایی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر (دستکاری )متغیر های مستقل ظاهر می شوند ،از بین می طریقه یا تغییرمی کنند . ( بست ،1371،84)

متغیر مستقل : (Independent)یک ویژگی می باشد  می باشد که توسط پژوهشگر در مقدار آن دخالت یا دستکاری می گردد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته نظاره گردد . (هومن ،1373 ،115)

1-9-1 متغیر وابسته پژوهش :

متغیر وابسته در این پژوهش  عملکرد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.

1-9-2 متغیر های مستقل پزوهش :

سرمایه فکری در پژوهش حاضر که شامل ابعاد سه گانه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، وسرمایه ارتباط ای به عنوان متغیر مستقل می باشد.

1-10 تعاریف مفهومی متغیرها :

سرمایه فکری

تعریف سرمایه فکری : سرمایه فکری اصطلاحی مبهم وپیچیده می باشد ،اما زمانیکه درک ومورد بهره برداری قرار گیرد می تواند یک پایگاه منابع جدید را فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (1996،Bontis)

در تعریف دیگر او سرمایه فکری عبارت می باشد از کوشش برای بهره گیری موثر از دانش (محصول نهایی ) پیش روی اطلاعات (ماده خام ) می باشد.(حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ، 1388 ،39)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد