عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

کیفیت نظام آموزشی

ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست، در واقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقای بشر می باشد، به ترتیبی که پیوسته درصدد ارزشیابی اعمال و تجربه هایی می باشد تا عملکرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد.
ارزشیابی فرایندی پیچیده می باشد که در جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و تاثیر یک طرح یا پروژه   می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حلهایی برای معضلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرحهای مفیدتری برای آینده طراحی کند (معاونت ترویج و مشارکتهای مردمی، ۱۳۷۳).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارزیابی نظامهای آموزشی معمولا مفاهیم کیفیت، کارایی و اثربخشی موردتوجه قرار می گیرد. کیفیت با کارایی و اثربخشی ارتباط مستقیم دارد. کیفیت نظام آموزشی عبارت می باشد از اندازه تطابق وضعیت موجود با هریک از حالتهای زیر:

۱ – استانداردها (معیارهای ازقبل تعیین شده) ؛

۲ – رسالت، هدف و انتظارات (کرافت ،1994).

کیفیت نظام آموزشی را می توان بر مبنای هریک از عناصر (عوامل تشکیل دهنده) نظام آموزشی ارزیابی نمود. عناصر آموزشی عبارتند از: درونداد – فرایند – محصول – برونداد و پیامد. بر اساس عناصر نظام آموزشی می توان کیفیت را به تبیین زیر تعریف نمود :

الف-کیفیت دروندادها: عبارت می باشد از اندازه تطابق دروندادهای نظام (ویژگیهای رفتار ورودی یادگیرندگان، قابلیتهای مدرسان، برنامه درسی و غیره) با استانداردهای از قبل تعیین شده و هدفها (انتظارات).
ب- کیفیت فرایند: عبارت می باشد از اندازه رضایت بخشی فرایندهای یاددهی – یادگیری و سایر فرایندها .
ج- کیفیت محصول: عبارت می باشد از اینکه تا چه اندازه بروندادهای واسطه ای نظام (نتایج امتحانات نیمسال تحصیلی، ارتقاء از یک دوره به دوره بالاتر و… )رضایت بخش هستند. به بیانی دیگر، اندازه رضایت بخشی هر یک از بروندادهای واسطه ای می تواند نمایانگر کیفیت نظام آموزشی باشد.
د-  کیفیت بروندادها: عبارت می باشد از اینکه تا چه اندازه نتایج نظام آموزشی (دانش آموختگان، نتایج پژوهشها و آثار علمی دیگر، خدمات تخصصی عرضه شده) در مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده یا اهداف و انتظارات رضایت بخش هستند.

 کیفیت پیامدها: عبارت می باشد از اینکه وضعیت اشتغال به کار و یا پیامد آموخته ها در شغل افراد (از دیدگاه خود و جامعه بهره گیری‌کننده از خدمات آنان) رضایت بخش می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد