عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– مفاهیم بنیادین تعالی

مفاهیم بنیادین تعالی، مفهوم هایی هستند که این مدل برآنها بنا شده می باشد و در واقع پایه و اساس مدل هستند. شرط اساسی تعالی اعتقاد و اقدام به این مفاهیم در تمامی سازمان بویژه در بین مدیران ارشد آن می باشد. در مدل EFQM این مفاهیم بنیادین به تبیین ذیل هستند (گرامی و نور علیزاد،1388):

  • نتیجه گرایی1 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، بایستی به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه بایستی نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به گونه متوازن جلب کند (ایجاد توازن یعنی در نظر داشتن نظر همه بر حسب اندازه اهمیت هر کدام).

 

…………………………..

1-Result-Oriented

ذی نفعان سازمان عبارتند از: کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در شرکت دارند.

  • مشتری مداری1: از آنجا که داوری نهایی کیفیت محصولات و خدمات با مشتری می باشد، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار، تنها با در نظر داشتن نیازهای مشتری فعلی و بالقوه امکان پذیر می باشد.
  • رهبری و ثبات در مقاصد2: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای کوشش در جهت رسیدن به اهداف سازمان. در سازمان متعالی، مدیران در حرف و اقدام الهام بخش کارکنان برای کوشش در جهت تعالی سازمان هستند؛ چشم انداز دقیقی از آینده سازمان برای آنها رسم می کند، در رسیدن به اهداف سازمانی با ثبات هستند و محیطی را فراهم می کنند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.
  • مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها3: سازمانی که می خواهد متعالی باشد، بایستی به کمک مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط به هم پیوسته مدیریت گردد.
  • توسعه و مشارکت کارکنان4 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد بایستی مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند.

برای بهره گیری از تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان، بهترین کار توانمند کردن کارکنان در انجام کارهایشان و ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان می باشد.

  • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر5 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، بایستی وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زیادی بدهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

………………………….

1-Customer Orientation   2-Stability Purposes   3-Realities  

 4-Employee Participation        5- Continuous Improvement

در این سازمان افراد بایستی دانش خود را به دیگران انتقال بدهند، و فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم، پایه همه کارها باشد.

  • توسعه مشارکت ها1: مشارکت یک ارتباط بلند مدت تجاری می باشد. سازمانی که می خواهد متعالی باشد بایستی به نحوی با سازمان های دیگر شریک گردد که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند. برای اینکه بین شرکا ارتباط طولانی مدت ایجاد گردد، بایستی اعتماد و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر بر پایه روابط دو جانبه باشد. سرآمدی یعنی توسعه و حفظ مشارکت هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

  • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
  • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
  • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد