مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

14  تأثیر رهبران در افزایش هوش سازمانی

رهبران دارای هوش سازمانی، توانایی ذهنی حل مسائل سازمانی را کسب می­کنند. هوش سازمانی موجب اشتراک دانش سازمانی می­گردد و در نتیجه کارکنان می­توانند هدفمندتر حرکت کنند. به گونه کلی هوش سازمانی رهبران، دستاوردهای زیر را برای سازمان به همراه دارد.

الف. تدوین و جاری سازی چشم انداز مشارکتی

ب. به وجود آوردن روحیه تشریک مساعی و تقدم منافع جمعی به منافع فردی

پ. نهادی شدن تغییرات چند جانبه در سازمان

ت. به وجود آوردن نظامهای یکپارچه در سازمان

ث. استقرار نظام جبران خدمات عملکرد محور

ج. استقرار مدیریت عملکرد (ابزری و ستاری، 1385).

 

2-1-15 گام‌های اساسی بهره گیری درست از هوش سازمانی

آلبرشت برای بهره گیری از هوش سازمانی سه گام اساسی توصیه می کند.

گام اول) آغاز اندیشیدن مدیران

بهترین راه برای رهبران ارشد یک سازمان اندیشیدن و صحبت کردن درمورد اقدام مهم به عنوان اقدام یا عملیات با هوش می‌باشد. همیشه بایستی این سئوال توسط رهبران مطرح گردد که چگونه هوشمندانه تر اقدام کنیم ؟

 گام دوم) دادن قدرت و اختیار فکر کردن به کارکنان

وقتی پایین ترین و ساده ترین کارگر یا کارمند یک سازمان باور کند که ایده‌ها، تجارب، بینش و افکار و پیشنهادات او مورد توجه قرار می گیرد، تحسین می گردد و این مسأله باعث می گردد که قدرت ذهنی آزاد گردد و موجب خلاقیت و ابتکار کارکنان بشود.

 گام سوم) تهاجم بی وقفه و سیستماتیک به سمت علل جهالت و نادانی دسته جمعی

مانند عوامل و عللی که موجب جهالت و رکود خلاقیت و ابتکار کارکنان در سازمان می گردد عبارتند از:

  1. ساختار سازمانی که باعث ایجاد شکاف‌هایی بین بخش‌ها و رشته‌های سازمانی می گردد.
  2. سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی که با فرآیند ارزش‌ها مغایرت دارد.
  3. مدیران بی رقیب، بی تأثیر و غیر پویا.
  4. رفتارهای فرا مدیریتی که افراد سازمان را بی انگیزه می کند.
  5. رفتارهای ناعادلانه که اخلاق و مفهوم سرنوشت مشترک را تخریب می کند (چلی سریل و حسینی، 1392؛136).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد