مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

مدل 9 عاملی چو (1994)

مدل دیگری که توسط چو در ادامه تحقیقات پورتر توسعه پیدا نمود و شباهت زیادی با مدل الماس داشت ، مدل 9 عاملی بود. در این مدل 4 عامل متغیرهای انسانی به 4 عامل فیزیکی اظهار شده در مدل الماس پورتر افزوده شده بود. منابع طبیعی ، محیط تجاری ، تقاضای داخلی و صنایع مرتبط و پشتیبان در بخش عوامل فیزیکی قرار می گرفتند . بخش دوم که موتور متحرک کشورها محسوب می شوند : گروه های انسانی هستند که برای رشد اقتصادی لازمند. آنها نیز به نوبه خود به 4 دسته تقسیم می شدند. این شاخص ها عبارت بودند از کارگران ، سیاستمداران و دولتمردان ، کارآفرینان و دانشمندان(cho, 1998). انگیزش و طرفداری از مردم می تواند باعث ارتقاء ابعاد انسانی یک سازمان را انجام می دهند. سیاستمردان و دولتمردان کسانی هستند که برنامه های اقتصادی را طرح ریزی و اجرا می کنند. کارآفرینان کسانی هستند که علیرغم وجود ریسک با جسارت و دانش خود در جایگاه های مناسب سرمایه گذاری می کنند. مدیران حرفه ای نیز کسانی هستند که مسئولیت مدیریت فعالیتهای تجاری را بر عهده دارند. مهندسان فنآوری های جدید را به کار می گیرند. بخش سوم این مدل نیز در بر گیرنده عوامل خارجی شامل شانس وقایع می باشد. این عوامل در محیط و غیرقابل پیش بینی هستند. این عوامل در عرصه رقابت پذیری بین الملل وقتی که توسط عوامل انسانی حاضر تبدیل به یک فرصت و کسب مزیت گردند، قدرتمند خواهند بود(Cho, 1998). تعاریف و تقسیم بندی های مدل 9 عاملی تا حدود زیادی مشابه 4 عامل مدل الماس هستند. منابع خدادادی ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، تقاضای داخلی و وقایع و رخدادها به نوعی تکرار می شوند. در اصل ساختار استراتژی و پویایی صنایع همان محیط تجاری می باشد که تنها در لفظ متفاوتند. مدل 9 عاملی تاکید بیشتر بر روی عوامل انسانی دارد . کارگران از منابع خدادادی تفکیک شده اند. سیاستمداران و دولتمردان از بخش دولت گرفته شده اند. افزودن عامل کارآفرینان ، مدیران حرفه ای و مهندسان عامل جدیدی می باشد که در مدل الماس لحاظ نگردیده می باشد (Cho & Moon, 2000). مدل 9 عاملی دو مزیت نسبت به مدل الماس دارد. اول این که اگرچه مدل الماس پورتر بعضی از متغیرهای انسانی را در بخش شرایط عوامل مد نظر قرار می دهند، اما در مدل 9 عاملی نحوه برخورد با متغیرهای انسانی به صورت متغیرهای مجزا و ملموسی که چشم انداز روشنی بر روی منابع رقابت پذیری ارائه می دهند، تقسیم می گردد. به خصوص اینکه کشورها در این مورد با موهبتی محدود مواجهند. ثانیا متغیرهای دولتی که در مدل الماس به صورت متغیرهای بیرونی با آنها برخورد می گردید. در مدل 9 عاملی به عنوان متغیرهای درونی در نظر گرفته می شوند. شاخص های انسانی در مدل 9 عاملی اقتصاد ملی را بوسیله خلاقیت ، انگیزش و کنترل 4 شاخص فیزیکی در مدل الماس پورتر بهبود می دهد و پس تأثیر مهمی را در تبیین مزیت های ملی اعمال می کند(cho, 1998).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد