مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

 • فرضیه های پژوهش

فرضیه: اهمیت عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر مبنای 6 بعد الماس پورتر با همدیگر متفاوت می باشد.

 • فرضیه فرعی 1: اهمیت شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی بر صادرات برنج گیلان  با هم متفاوتند.
 • فرضیه فرعی 2: اهمیت شاخص های بعد عوامل مرتبط وحمایت کننده با هم متفاوتند.
 • فرضیه فرعی 3: اهمیت شاخص های بعد استراتژی ، ساختار و رقابت با هم متفاوتند.
 • فرضیه فرعی 4: اهمیت شاخص های بعد اندازه تاثیر دولت با هم متفاوتند.
 • فرضیه فرعی 5: اهمیت شاخص های بعد شانس ( اتفاقات پیش بینی نشده) با هم متفاوتند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فرضیه فرعی 6: اهمیت شاخص های بعد عوامل درونی با هم متفاوتند.
  • قلمروی پژوهش

1-8-1.  قلمروی موضوعی پژوهش : عوامل مختلفی در تعیین مزیت رقابتی و رقابت پذیری یک صنعت یا یک کشور تأثیر دارند. عوامل مورد مطالعه برگرفته از معیارهای رتبه بندی سازمان های جهانی در رقابت پذیری و همچنین مدل های الماس که حاصل تجربیات موفق دانشمندان بزرگی می باشد همچون پورتر ، راگمن ، مون ، وربک ، چو ، مون ، کیم و سایرین . این عوامل عبارتند از شرایط تقاضای داخلی ، عوامل مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، رقابت و ساختار ، تأثیر دولت ، شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، عوامل درونی (شامل عوامل مادی و نیروی انسانی).

1-8-2. قلمروی مکانی : عمده ترین هدف مکانی این پژوهش مطالعه نظریان کارشناسان و صادرکنندگان انواع برنج در استان گیلان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

 1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
 2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد