مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری چونگ

در سال 2008 چونگ یک چارچوب مفهومی که می‌تواند برای تدوین مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری مورد بهره گیری قرار بگیرد را توسعه داد (چونگ، 2008). از آن‌جا که سرمایه فکری غیرفیزیکی بوده و ماهیتی ذهنی دارد، مناسب‌ترین متدولوژی برای دسته‌بندی سرمایه فکری، مدل ارتباط موجودیت‌ها به دلیل مقبولیت بالای آن می باشد. فرآیند دسته‌بندی عناصر سرمایه فکری و ایجاد چارچوب مفهومی در این پژوهش شامل گام‌های زیر می باشد:

—  مشخص کردن عناصر مختلف، ویژگی‌ها و ارتباطات آن‌ها؛

—  دسته‌بندی عناصر مشترک با یک ترتیب مشخص برای ایجاد طبقه‌بندی و

—  تدوین طبقه‌بندی سرمایه فکری با بکارگیری مدل ارتباط موجودیت‌ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قدم ابتدایی در ایجاد چارچوب مفهومی، شناسایی و تجزیه و تحلیل دسته‌بندی‌های مختلفی می‌باشد که تاکنون توسط محققین در زمینه سرمایه فکری ارائه شده‌می باشد .اما اغلب این دسته‌بندی‌ها تنها ارائه کننده مولفه‌ها و زیرمولفه‌های مختلف بوده و ارتباط میان آن‌ها را اظهار نمی‌کنند .پس بیشتر آن‌ها تبیین کمی در مورد علت های منطقی دسته‌بندی و تعیین مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها دارند .نکته مهم در دسته‌بندی، بهره گیری از ویژگی‌ها و مشخصات مولفه‌های مرتبط با سرمایه فکری می باشد .با این تفاصیل تعداد کمی از محققین ویژگی‌های دسته‌بندی خود را ذکر نموده‌اند .

آن‌چه که در یک سیستم در کنار هنجارها مورد نیاز می باشد، رویکرد استنتاجی‌ و قیاسی تعیین یک ویژگی برای سرمایه‌های فکری می باشد تا بدین‌وسیله آن‌ها در مولفه‌های مختلف دسته‌بندی شوند و این رویکرد هنجاری – استنتاجی می باشد.

با به کارگیری این رویکرد، مسئله انتخاب ویژگی، به‌وسیله دسته‌بندی از طریق استنتاج قیاسى برای تبیین ویژگی بر حسب مزایا و یا خواصی که به بهترین شکل مولفه‌ها را توصیف می کند، حل می گردد.

سیستم گزارش‌دهی سرمایه فکری ارائه شده، بر اساس مطالعات گذشته بوده‌می باشد و شامل دو بخش اصلی می گردد:

1) جمع‌آوری مولفه‌های سرمایه فکری و 2) سیستم زنجیره ارزش که برای اندازه‌گیری مولفه‌های مختلف سرمایه فکری مورد نیاز می باشد .دسته‌بندی سرمایه فکری بر اساس 4 مولفه ارائه شده توسط بروکینگ (1996) انجام گرفته‌می باشد:

1) دارایی‌های بازار 2) دارایی‌های فکری 3) دارایی‌های بشر محور 4) دارایی‌های زیرساختی .

این 4 مولفه از این جهت انتخاب شده‌اند که اغلب محققین سه مولفه بشر، ساختار و مشتری را به‌عنوان محرک‌های اصلی سرمایه فکری در نظر گرفته‌اند .مولفه چهارم یعنی دارایی‌های فکری، جزء لاینفک فرآیند زنجیره ارزش بوده و برای پیاده‌سازی و تجاری‌سازی محصولات و خدمات و ایجاد بهره اقتصادى به‌عنوان پاداشی برای پیاده‌سازان سرمایه فکری لازم می باشد .لو، مار و چیوما نیز دارایی‌های فکری را یک مولفه حیاتی سرمایه فکری که می‌تواند ارزش‌های پایداری را برای سازمان ایجاد کند می‌دانند. داده‌های بهره گیری شده برای دسته‌بندی سرمایه فکری نیز از مرور ادبیات جمع‌آوری شده‌می باشد و با بهره گیری از مفهوم ارتباط موجودیت‌ها، مولفه‌های سرمایه فکری و ویژگی‌های آن‌ها می‌توانند در 4 مولفه اصلی سرمایه فکری دسته‌بندی شوند (شکل شماره 2-10). (رمضان، مجید،1390،  152)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد