شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی 

 اولین گام در برنامه ریزی آموزشی تشخیص می باشد که عبارت می باشد از: تحلیل علت یا طبیعت یک وضعیت، یک جایگاه یا یک مسأله و نتیجه گیری در باره طبیعت یا علت یک پدیده. به مقصود درک تأثیر تشخیص در برنامه ریزی آموزشی زمینه های آن در دو محدوده درون و برون نظام آموزشی مورد مطالعه قرار می گیرد (محسن پور،1385).

 

2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی 

 • برنامه ریز و سیاستگذار آموزشی برای تشخیص وضع موجود و پیشبرد فعالیت ها در مورد هر آن چیز که تحت پوشش نظام آموزشیمی باشد مانند: تعداد کلاس، معلم، و… به ارقام دقیق نیاز دارد؛
 • اطلاع از وضع نرخ افت و گذر تحصیلی ؛
 • پیگیری دانش آموزان در طول دوران تحصیل و بعد از آن؛
 • تشخیص منابع مالی؛
 • مسأله برابری شانس، سه منشأ اساسی برای نا برابری ها: نا برابریهای اجتماعی، نا برابریهای ناشی از جنسیت، نا برابریهای منطقه ای؛
 • هزینه های آموزشی؛
 • ساختار نظام آموزشی.

 

2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی

 • عوامل مربوط به جمعیت شناسی ؛
 • عوامل اجتماعی و اقتصادی ؛
 • عوامل سیاسی؛
 • اندازه کارایی بیرونی نظام آموزشی؛
 • نیاز های آموزشی .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد