مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

مدل الماس های چندگانه (1993)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعداد دیگری از محققان تعدیلات دیگری را برای مدل الماس مطرح کردند که آن را برای کشورهای کوچک و ضعیف قابل بهره گیری می ساخت. این محققان پیشنهاد می کردند که مزیت رقابتی می تواند به صورت مجموعه ای از الماس ها تعریف گردد که تعداد زیادی از کشورهای همسایه را نیز تحلیل کند. دانینگ تصریح می کند که فعالیتهای موسسات چند ملیتی (NNES)[1] مهمترین دلیل منطقه ای کردن الماس یک کشور باشد. سایرین نیز مدل الماس چندگانه و منطقه ای را پیشنهاد کردند، در واقع این نظریات پاسخ صحیح تری را تشریح می کردند به این سوال که چگونه کشورهای کوچک خلق مزیت رقابتی می کنند(Dunning,1992). الماس های چندگانه عملکرد خوبی از خود نشان دادند مخصوصا وقتی که برای کشورهای اروپایی که در مسائل مختلف دارای شباهت های زیادی با هم بودند و فعالیت آنها تنها معطوف به یک یا دو شریک تجاری نمی گردید نیز مورد توجه زیادی قرار گرفت. مشکلی که الماس های چندگانه داشتند این بود که تعدد کشورها باعث پیچیدگی مدل و روابط می گردید و ارزیابی رقابت پذیری را مشکل می ساخت. ضمن اینکه همچنان بسیاری از انتقادات مدل الماس مستقر بود و توجه بیشتری به محیط و نحوه برآیند نیروهای رقابتی در عرصه خارجی شده بود(brouthers& D. brouthers,1997). بلاک و وایس پیشنهاد می کنند که الماس چندگانه بهتر می تواند عوامل رقابت پذیری در بر گیرد. کارت رایت پنج متغیر جانبی را به مدل الماس می افزاید. پس منافع عوامل حاصل از کشورها را با هم مبادله می کند(bellak Sweiss,1993). نارولا بهره گیری از الماس های مختلفی را برای کشورهای مختلف بنابر شرایط آنها پیشنهاد می کند. سایر محققین نمونه های مختلفی از کشورها و حتی شرکتهای فعالتر در صنایع مشابه را توسط مدل های الماس چندگانه مورد ارزیابی قرار دادند. نمونه ای از یک الگوی مفهومی در ارتباط با مدل الماس مضاعف چندگانه را می توان به صورت زیر ترسیم نمود. نظاره می گردد که درک چنین مساله ای با پیچیدگی زیاد ، بسیار دشوار خواهد بود و ارزیابی آن را نیز پیچیده می سازد(Narula,1995).

[1] Multinational enterprises

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد