مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

مشتری مداری

این تقسیم بندی بیانگر این مطلب می باشد که در میان عوامل ارتباط ای تاثیر گذار بر عملکرد سازمان عوامل فوق دارای بیشترین اندازه تاثیر گذاری می باشند. اثرات این سرمایه ها بر یکدیگر ونیز تاثیر گذاری آن ها بر روی عملکرد سازمانی ارتباط وهماهنگی کامل هست با این حال در بسیاری از سازمان های ایرانی سرمایه های فکری در سطح مناسبی وجود دارند اما به موضوع وروش بهره گیری از این سرمایه های فکری به مقصود تاثیر گذاری بر عملکرد سازمانی کمتر توجه می گردد به اظهار دیگر بهره گیری از سرمایه های فکری در راستای اجرای راهکارهای سازمانی عملی نمی گردد. (همان منبع )

برای تقویت هریک از اجزای سرمایه ارتباط ای پیشنهادات زیر ارائه شده می باشد

مشتری مداری : آموزش رفتار مشتری مداری مناسب به کارکنانی که ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند.

شناسایی بازارهای هدف

– مشارکت تمامی بخش های سازمان در فرایند بازار یابی خدمات با بهره گیری از بازار یابی یکپارچه

-شناسایی نیازهای مشتریان – توزیع باز خورهای مشتری در سراسر سازمان

– تقویت توجه مشتری مداری در بین تمامی اعضاء سازمان

– استخدام و آموزش وایجاد انگیزه وتوانمند سازی کارکنان به نحوی که بتوانند به گونه کامل به مشتریان ارائه خدمت کنند. اداره امور مشتریان

-پیگیری مستمر وپاسخگویی به موقع انتظارات وشکایات مشتریان

-برقراری ارتباط مستمر با مشتریان از طریق اینترنت وکسب بازخورها از طریق وب سایت شرکت.

– امکان دریافت وارسال شکایات مشتریان از طریق وب سایت .

– ایجاد خطوط تلفن وارتباطی رایگانی برای طرح سریع شکایات مشتریان .

– اتوماسیون وخود کار سازی بعضی از امور مشتریان

– بهره گیری از شیوه های بانکداری الکترونیکی به منظورتسهیل فرایندهای خریدوپرداخت مشتریان(همان منبع )

وفاداری مشتریان

مطالعه انتظارات مشتری

– تماس وبرقراری ارتباط با مشتریان واطلاع از اندازه رضایت آن ها به گونه مستمر از طریق ایجاد یک سیستم اندازه گیری وپایش رضایت مشتریان

-تجزیه وتحلیل نظرات مشتریان وانجام اقداماتی بر اساس این یافته ها .

-آموزش های رفتاری به کارکنان در زمان روبرو شدن با مشتریان

-تجزیه وتحلیل ارزش مشتری وهزینه مشتری وگروه بندی آن ها بر اساس اندازه سود آوری ،گردش حساب وشهرت تجاری آن ها.

– محاسبه نرخ مشتریان از دست رفته وتجزیه وتحلیل این نسبت با بهره گیری از روش های علی ومعلولی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد