مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

ساختارکاردانش

شاخه تحصیلی کاردانش از سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی تشکیل گردیده می باشد. هرزمینه دارای یک یا چند گروه و هرگروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و هر کدام از رشته ها دارای یک یا چند رشته مهارتی هستند و در تمامی رشته های مهارتی این شاخه تحصیلی 53 واحد به دروس عمومی و انتخابی و 43 واحد به دروس مهارتی، تکمیل مهارت و اختیاری اختصاص یافته می باشد. ضمن اینکه واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه تحصیلی را هنرستان کاردانش می نامند.

الف)دروس عمومی: درس هایی می باشد که آموختن آنها برای ارتقاء بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانش آموزان دوره متوسطه لازم است.

ب)دروس انتخابی: درس هایی می باشد که با در نظر داشتن تفاوت های فردی به مقصود پرورش علایق و استعداد ها و یا رفع نیازهای آموزشی دانش آموز توسط وی از بین مجموعه ای از دروس فعالیت محور، برابر شیوه نامه مربوط، در پایه اول آموزش متوسطه انتخاب می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ج) استاندارد مهارتی: آن دسته از درسهای اختصاصی شاخه تحصیلی کاردانش می باشد که از طریق آنها مهارت های مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی براساس استاندارد مربوط آموزش داده می گردد. این دروس حداقل 20 و حد اکثر 43 واحد می باشند.

د) دروس تکمیل مهارت: درس هایی می باشد که هدف آنها افزایش سطح اطلاعات و مهارت های مورد نیاز می باشد این دروس عبارتند از: کارورزی، کارآفرینی، ایمنی کار و بهداشت و قانون کار.

ه ) دروس اختیاری: درس هایی که به تعداد واحدهای مورد نیاز هر یک از رشته های شاخه کاردانش متناسب با فعالیت و هدف های هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات به هنرجویان کاردانش ارائه می گردد. این دروس مهارت های هم خانواده، دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه های تحصیلی دیگر هستند که حداکثر 14 واحد می باشند (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، 1384).

در ذیل ضرورت، هدف، ساختار و مزایای شاخه کاردانش را با در نظر داشتن سیاستهای معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش (دفتر کاردانش، 1387) آورده شده می باشد :

 

2-5- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش         

۱- ابتر ماندن و رها شدن فرآیند هدایت تحصیلی در دوره متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه و استعداد دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگویی به علاقه ها و پرورش استعدادهای متفاوت.

۲-  تأکید و تمرکز بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و در نتیجه افزایش همیشگی تعداد داوطلبان وامانده از تحصیل دانشگاهی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد