مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

1 مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی

2-2-2- تعریف فرهنگ

 

کلمه فرهنگ مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» به معنی کشیدن و نیز تعلیم و تربیت می باشد. در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture به کار می رود و معنای آن کشت و کار یا پرورش بوده می باشد، و هنوز هم در اصطلاحات کشاورزی و باغداری به همان معنا بکار می رود. در زبانهای رومانی یایی و انگلیسی تا مدتها واژه تمدن را به جای فرهنگ به کار می بردند و از آن معانی پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی استنباط می کردند. اما امروزه اصطلاح فرهنگ از نظر تنوع و وسعت معانی و سیر تاریخی و برداشت ادبی چنان ابعاد گسترده ای یافته می باشد که دیگر نمی توان آن را به مفهوم «دانش و تربیت» محدود دانست (روح الامینی، 1368، 1).

در فرهنگ فارسی عمید، «فرهنگ عبارت می باشد از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.»

فرهنگ لغات وبستر، «فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری می باشد و بر توانایی بشر برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می کند.»

تخمین زده می گردد که تا کنون حدود 400  نوع تعریف از فرهنگ ارائه شده می باشد، اما تعاریف مشترکی می توان پیدا نمود که حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند که در ذیل به بعضی از این تعاریف تصریح می گردد.

استانلی دیویس [1]معتقد می باشد انسانهایی که در یک نظام اجتماعی کوچک یا بزرگ تر زندگی می کنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتها، و هنجارهای مشترکی هستند که در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشکیل می دهند (دیویس، ، 1373، 5 ).

کلاکوهن[2] فرهنگ را این گونه تعریف می کند “فرهنگ دربرگیرنده الگوهایی رفتاری می باشد که توسط سمبل ها و به شیوه نمادی کسب و منتقل می گردد و شامل عمده ترین دستاوردهای گروههای انسانی می باشد و در کارهای سنتی نیز تجسم می یابد. به علاوه فرهنگ “شامل مجموعه ای از آداب و رسوم و اندیشه ها و ارزش های وابسته به آنهاست که از جهاتی می تواند نتیجه اعمال و رفتار بشر و از جهاتی عاملی برای شکل دادن به اعمال بشر تلقی گردد”( محمدی، 1370، 181-159).

مید1  فرهنگ را این گونه تعبیر نموده می باشد: “مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنن که میان گروهی از افراد مشترک  می باشد و به گونه ای متوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می شوند آموخته و به کار گرفته می گردد”  (فرهنگی، 1380، 32 ).

تعریف علی شریعتی از فرهنگ چنین می باشد: “فرهنگ شامل مجموعه ای از تعابیر فکری، غیر مادی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساسی در شکل علائم، سمبل ها، سنت ها، رسوم و شعائر یک ملت می باشد که در جریان تاریخ به شکل واحدی انباشته شده می باشد” (پور آرمن، 1380).

زارعی متین ضمن جمع بندی تعاریف مختلف اظهار می دارد که:”فرهنگ به کلیتی پیچیده از اندیشه و اقدام تصریح دارد و همه اعتقادات، باورها، آرمانها، هنرها و فنون و آداب و رسوم جامعه را در بر می گیرد و کیفیت زندگی را نمایان می سازد و برای جامعه انسانی همان حکمی را دارد که شخصیت برای فرد دارد”     ( زارعی متین، 1372، 15). به همین جهت تمرکز بر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت دانش در سازمان، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد

1 – Stanly Davis

  Clockohen – 2

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد