مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی

 • عوامل مربوط به جمعیت شناسی ؛
 • عوامل اجتماعی و اقتصادی ؛
 • عوامل سیاسی؛
 • اندازه کارایی بیرونی نظام آموزشی؛
 • نیاز های آموزشی .

به وسیله تشخیص می توانیم در باره هر آن چیز که در درون نظام آموزشی اتفاق می افتد مطلع شویم، البته وظیفه برنامه ریز فقط تشخیص نیست، بلکه حفظ و رشد فرایند آموزش می باشد. فلذا بایستی پاسخ هایی برای تمام سوالاتی که در امر تشخیص به وجودمی آید، بیابد و لازمه آن نیز داشتن اطلاعات دقیق در مورد آنهاست. به عنوان نمونه اطلاع از تعداد هنر آموزان فنی و حرفه ای در زمان گسترش این شاخه امری ضروری می باشد و گرنه تأکید بر آن بیهوده خواهد بود (محسن پور،1385).

2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی 

خصوصیات شاخصهادرآموزش وپرورش عبارتنداز:

اهمیت سیاستگذاری دارند؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بابرهه مشخص اززمان ارتباط دارند؛

درسطوح مختلف بهره گیری می شوند؛

ارزش قراردادی دارند؛

براساس داده هاتدوین می شوندوبه صورت ارزش عددی هستند (پورظهیر،1383).

ابزارشناخت وتشخیص این شاخصها عبارتند از:

 

2-17-1- محاسبه نرخ ها 

الف- نرخ ثبت نام : این نرخ بایستی به تفکیک جنسیت و بر اساس ضوابطی مانند سن ثبت نام و… از طریق تقسیم ثبت نام شدگان هر پایه بر کل جمعیت لازم التعلیم همان پایه ضربدر 100؛

ب- نرخ ارتقاء : از طریق تقسیم قبول شدگان به پایه بالاتر به کل دانش آموزان پایه پایین تر؛

ج- نرخ گذر : تعداد دانش آموزانی که از یک سطح به سطح بالاتر ارتقاء می یابند. که از طریق تقسیم تعداد دانش آموزان ورودی سطح جدید به کل دانش آموزان ورودی سطح قبلی در سال مورد نظر (مشایخ، 1379).

 

2-17-2- محاسبه نسبت ها 

نسبت دانش آموز به کل کارکنان؛

نسبت دانش آموزان به کلاس؛

نسبت مدارس استاندارد به کل مدارس؛

نسبت کارکنان آموزشی به کل کارکنان؛

نسبت مدارس دارای تجهیزات آزمایشگاهی به کل مدارس؛

نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به ادارات دیگر .

 

 

 

 

2-17-3- تجزیه وتحلیل یک گروه سنی (کوهرت)

تجزیه و تحلیل یک گروه سنی، برای نشان دادن جریان دانش آموزی در طی یک دوره تحصیلی با در نظر داشتن تعداد قبول شدگان، مردودین، ترک تحصیل کنندگان می باشد. (تحلیل یک گروه سنی) نمایانگر حرکت یک گروه از دانش آموزان در مسیر یک دوره تحصیلی از سال نخست تا پایان دوره می باشد.

 

2-17-4- محاسبه نابرابری ها

گسترش کمی و کیفی آموزش در سراسر کشور، به صورت برابر، شامل کلیه دانش آموزان واجب التعلیم نمی گردد که از سه دیدگاه می توان مسئله نا برابری را در نظام آموزشی نظاره و مطالعه نمود :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد