مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– نقاط قوت و ضعف مدل بالدریج

نقاط قوت

 • رویکرد توسعه‌ای دارد.
 • تمرکز بر بازار و مشتری دارد (رفیع زاده، 1384، 21).
 • ضرایب وزنی مختلفی برای معیارها دارد.
 • تعداد کانونهای توجه پایین می باشد (مجیبی میکلایی، 1385، 28).
 • پتانسیل ادغام اقدامات جاری در سازمان مثل سرمایه گذاری در منابع انسانی، ایزو 9000 و سایر استانداردهای کیفیت را دارد. پس الگو نباید به عنوان یک اقدام تکمیلی و الحاقی در نظر گرفته گردد بلکه بیشتر به عنوان یک چهارچوب جامع می باشد که تمام فعالیتهای جاری را با هم تلفیق می کند.
 • توجه یکسان و مساوی به توانمندسازها و نتایج دارد، به این معنی که «چراها» در سازمان بدون تعیین اثرکلی آنها بر نتایج به اجرا در نمی آیند.
 • صرفاً در فرهنگ و فضای سنجش عملکرد و بهبود مستمر قابل پیاده کردن می باشد، به طوری که تمام تصمیم گیری ها با مد نظر قراردادن کیفیت انجام می شود.
 • این الگو جزییات و ساختار لازم برای ارزیابی و تضمین مهارتهای صحیح رهبری برای اطمینان از کنترل ها شامل ارزش گذاشتن به کارکنان را ارایه می کند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • این الگو مستلزم اجرای سیاست ها و استراتژی ها به جای توافق درمورد یک برنامه اجرایی می باشد. برنامه اجرایی در راهنمای اطمینان از کنترل رایج می باشد.
 • یک ساختار قوی برای ایجاد و ارزیابی همکاری های مؤثر و مدیریت ریسک تمام منابع در دسترس، ارایه می کند.
 • سازمان­ها را تشویق می کند تأثیر مدیریت فرایند را بر نتایج سازمانی نشان دهند. به علاوه، این الگو، بهبود مستمر را به دستیابی به استانداردها ترجیح می دهد که بیشتر در رویکرد اطمینان از کنترل­ها مطرح می باشد(مجله تدبیر،1383، شماره 145).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد