مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

ارزش ناملموس محاسبه شده[1]

مدل ارزش ناملموس محاسبه شده در سال 1995 توسط استوارت بر پایه این فرض بنا شده‌می باشد که درآمد مازاد یک شرکت، برای مثال درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمایه فکری آن ناشی می گردد. به اظهار دیگر با به کارگیری دارایی‌های فیزیکی، درآمد یک شرکت حداکثر به متوسط درآمد آن صنعت نزدیک می گردد و تنها با به کارگیری می باشد سرمایه فکری می باشد که یک شرکت به درآمد مازاد دست می یابد. داده‌های مورد نیاز در این روش از صورت وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد. اجرای این روش را می‌توان به هفت مرحله زیر تقسیم بندی گردد (استارویک و مار، 2003):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. درآمد متوسط قبل از کسر مالیات شرکت مربوط به سه سال قبل را محاسبه کنید
  2. متوسط دارایی‌های فیزیکی پایان سال شرکت در سه سال گذشته را محاسبه کنید
  3. درآمد را بر ارزش دارایی‌های فیزیکی تقسیم نموده و از این طریق نرخ بازگشت دارایی‌ فیزیکی را به دست آورید
  4. متوسط نرخ بازگشت دارایی‌ فیزیکی را برای صنعت در سه سال گذشته محاسبه کنید و در صورتی که از متوسط نرخ بازگشت شرکت کمتر می باشد مراحل را ادامه دهید. سپس نسبت متوسط مالیات بر درآمد در سه سال گذشته را حساب کنید
  5. مازاد بازگشت را با ضرب میانگین بازگشت روی دارایی‌های صنعت در میانگین دارایی‌های ملموس شرکت محاسبه کنید
  6. نرخ مالیات بر درآمد برای میانگین سه سال گذشته را محاسبه و در مازاد بازگشت ضرب نمایید. نتیجه را از مازاد بازگشت کم نموده تا مقدار بعد از مالیات بدست آید. این اضافه ارزش قابل استناد[2] دارایی‌های ناملموس می باشد.
  7. ارزش خالص فعلی[3] اضافه ارزش را محاسبه نمایید. اینکار بوسیله تقسیم اضافه ارزش بر یک درصد مناسب مانند هزینه سرمایه شرکت انجام می گردد.

  ارزش ناملموس محاسبه شده دقت دیگر ترازنامه‌ها را ندارد اما برای چندین مورد این روش مفید می باشد (لوسی[4]، 1998). به‌عنوان یک سنجه مبنا، ارزش ناملموس محاسبه شده می‌تواند در قضاوت اینکه یک سازمان در حال ضعیف شدن می باشد یا دارای ارزشی می باشد که در سنجه‌های مالی سنتی دیده نشده‌می باشد به کارگرفته گردد. همچنین مدیران ممکن می باشد از این ابزار به‌عنوان یک شاخص برای مشخص کردن اینکه سرمایه‌گذاری آنها در دارایی‌های دانشی نتیجه بخش بوده‌می باشد یا خیر بهره گیری نمایند. یک شرکت دانش محور با دارایی‌های ملموس کم ممکن می باشد از ارزش ناملموس محاسبه شده در کنار دیگر عبارات مالی سنتی به‌عنوان یک مدرک برای نشان دادن ارزش واقعی شرکت بهره گیری نماید. مزیت اصلی روش ارزش ناملموس محاسبه شده‌این می باشد که این روش امکان مقایسات میان صنعتی را بر اساس نتایج ممیزی مالی فراهم می‌آورد (استارویک و مار، 2003). همانند دیگر روش‌هایی که نسبت ارائه می‌دهند، امکان انجام رتبه بندی و تشخیص طریقه با این روش هست. اما این روش دارای مشکلاتی نیز هست. اولاً از روش‌های بازگشت روی دارایی‌های صنعتی به‌عنوان پایه ای برای مشخص کردن مازاد بازگشت بهره گیری می‌نماید و از آنجا که میانگین ها دارای معضلات برون هشته[5] هستند، مقدار بازگشت روی دارایی‌ها به‌صورت افراطی کمتر و یا بیشتر از مقدار واقعی محاسبه می گردد. دوماً، هزینه سرمایه شرکت مشخص کننده ارزش خالص فعلی دارایی‌های ناملموس می باشد. محاسبه میانگین صنعت برای شمارش آن مشکلی مانند بهره گیری از میانگین بازگشت روی دارایی‌های صنعت ایجاد می‌نماید. جداسازی سرمایه فکری از سرقفلى با بهره گیری از ارزش نتایج[6] ناممکن می باشد و لذا این روش نمی‌تواند مولفه‌های فردی سرمایه فکری را ارزیابی نماید. (رمضان، مجید،1390، 112)

[1]– Calculated Intangible Value (CIV)

[2] – Premium attributable

[3] – Net present value (NPV)

[4] – Luthy

[5] – Outlier problems

[6] – Resulting value

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد