مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

مدلهای رقابت پذیری ملل

بخش دیگری از نظریات رقابتی ملل که بحث اصلی این پژوهش می باشد شامل مدلهایی می گردد که عوامل را در ساختاری نظام یافته گرد هم آورده اند. این مدلها آغاز توسط پورتر و سپس توسط دیگران بسط و گسترش پیدا نمود. ریچارد رایان الماس پورتر را مشابه نظریه اسمیت برای عصر حاضر معرفی کرده که با اجتناب از بکارگیری متغیرهای فیزیکیِ صرف نگاهی مبتنی بر آمار و پویایی رقابت دارد(rayan,1990).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-1. مدل الماس مایکل پورتر (1990)

پورتر مسائل اساسی رقابت بین المللی را این گونه اظهار می کند؛ ” چرا بعضی از ملل موفقند و بعصی دیگر شکست می خورند؟” با این سوال او اظهار می کند که یک برابری در عصر حاضر هست و آن همان ظرفیت ها و توانمندی های کشورها در کسب مزیت رقابتی می باشد. طرح جدیدی از نظریه ای که توسط آدام اسمیت و در ادامه توسط ریکاردو اظهار شده بود. پورتر اظهار می کند که ملل، مشابه هم هستند و برای موفقیت و پیشرفت در صنایع یا بخشی از صنعت ، ملل مختلف دارای قابلیت های ویژه ای هستند. وی پاسخ سوال فوق را در چهار ویژگی مهم در گستره محیط ملی کشورها جست وجو می کند. شرایطی که تحت آن سازمانها و شرکتهای بومی و سایر شرکتها رقابت نموده و باعث ایجاد ، حفظ و ارتقاء یا افول مزیت رقابتی می شوند(Moon et al,1998). متغیرهای مدل الماس واژه هایی مفید و پرکاربرد برای تحلیل وضعیت رقابت پذیری ملی هستند. بر اساس این رویکرد ، یک کشور ، یک صنعت و حتی یک کارخانه این قابلیت را دارد تا به جایگاه رقابتی ممتازی برسد که از نظر کشورهای دیگر بسیار دور و دست نیافتنی باشد(Ozlem Oz,1990). پورتر رقابت پذیری را حاصل تعامل و بر هم کنش چهار عامل اصلی ، درونی و مرتبط با هم می داند و معتقد می باشد که مزیت رقابتی ملل از طریق آنها حاصل می گردد(پورتر، 1990). آنها عبارتند از :

  1. شرایط ِ عوامل
  2. شرایط تقاضای داخلی
  3. صنایع مرتبط و پشتیبان
  4. استراتژی ، رقابت و ساختار

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد