عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

چگونه این مفهوم در اقدام اجرا می گردد؟

سازمان های سرآمد به عنوان یک سازمان پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجه ویژه ای به پاسخ گویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم2، سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان اظهار شده و در تار و پود آنها تنیده شده می باشد.

آنها از طریق مراوده باز و پذیرا با ذی نفعان، انتظارات و مقررات محلی(و در مواقع لزوم مقررات جامعه جهانی) را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می طریقه. این سازمان ها ضمن در نظر داشتن مدیریت ریسک، به دنبال فرصت هایی برای تعریف پروژه هایی با جامعه هستند که منافع دو جانبه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذی نفعان به سازمان باشد. آنها به تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و کوشش بر این دارند که تأثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.

………………………….

1-Corporate Social Responsibility          2-Ecosystem

مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می گردد

 • بهبود تصویر سازمان در جامعه
 • افزایش ارزش نام تجاری1 سازمان
 • دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی (به گونه مثال مؤسسات سرمایه گذاری اجتماعی)
 • محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
 • مدیریت ریسک و ساختار حاکمیت قوی تر
 • کارکنان با انگیزه
 • وفاداری مشتری
 • افزایش اعتماد و اطمینان ذی نفعان به سازمان

2-4-6-11- سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM

مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM بیانگر اهداف و ایده آل هایی هستند که سازمان برتر به آنها اعتقاد داشته و کوشش در رسیدن به آنها دارند. طبیعی می باشد که رسیدن به این ایده آل ها برای سازمان هایی که در جستجوی سرآمدی هستند کاری آسان نخواهد بود و مستلزم عبور از مراحل مختلفی می باشد. برای این که سازمان های علاقه مند به پیاده سازی این مدل بتوانند وضعیت خودشان را از لحاظ اندازه دستیابی به این مفاهیم بنیادین بسنجند، هر کدام از این مفاهیم، به سه سطح تقسیم شده اند (نجمی و حسینی،1387):

 • مرحله آغازین2: در این مرحله سازمان حرکت خود را برای پیاده سازی مفاهیم مذکور به تازگی آغاز کرده می باشد اما پیشرفت چشمگیری در این کار حاصل نشده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد