مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

در پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها بهره گیری گردید. به مقصود تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده با بهره گیری از روش آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معناداری فرضیات پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. همچنین رتبه بندی پاسخ ها توسط آزمون فریدمن مورد مطالعه قرار گرفت. برای مقایسه دانش آموزان پسر و دختر، معلمان مرد و زن از آزمون T Test بهره گیری گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9-1- آزمون همبستگی پیرسون[1]

در یک پژوهش که چندین متغیر را در بر دارد، پژوهشگر غالبا سوای دانستن میانه وانحراف معیار متغیرهای وابسته و مستقل، می خواهد بداند چگونه یک متغیر به متغیر دیگری ارتباط پیدا می کند. یعنی ماهیت، جهت و معناداری روابط را ببیند(دانایی فر وهمکاران، 1389). همبستگی یک روش آماری می باشد که موضوع آن مطالعه اندازه و جهت ارتباط بین دو متغیر می باشد و ضریب همبستگی، شاخصی می باشد ریاضی که  جهت و مقدار ارتباط ی بین دو متغیر را توصیف می ‌کند. ضریب همبستگی در مورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند، یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم، کم یا زیاد گردد، به گونه ای که بتوان ارتباط آنها را به صورت یک معادله بیان نمود، گوییم بین این دو متغیر همبستگی هست. نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر می باشد. برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگونی به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون می باشد، و هنگامی مورد بهره گیری قرار می گیرد که هر دو متغیر با مقیاس نسبی و پیوسته باشند. کارل پیرسون، روش نسبتا ساده ای برای محاسبه ضریب همبستگی ارائه داد که با بهره گیری از آن شدت و درجه همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد.

ضریب همبستگی (ρ) به عنوان معیاری برای سنجش تغییرات دو متغیر نسبت به هم، برابر می باشد با:

اگر ρ  به 1 یا 1- نزدیک باشد دو متغیر همبسته می باشند و اگر 0= ρ  باشد متغیرها ناهمبسته اند.

شدت ضریب همبستگی را می توان با بهره گیری از جدول زیر توصیف نمود:

[1] – Pearson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد