عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

مدل کارت امتیازی متوازن[1]

در سال 1992، کارت امتیازی متوازن به وسیله روبرت کاپلان به‌عنوان ابزار نشان‌دهنده و تحلیل‌کننده اهداف و آرمان‌های سازمان ابداع گردید و در سال 1996 توسط وی و نورتون توسعه پیدا نمود. این روش تاکنون در بسیاری از سازمان‌های بزرگ مورد بهره گیری قرار گرفته‌می باشد و امروزه نیز از این روش در ارزیابی سرمایه فکری بهره گیری می گردد. در دهه گذشته، این رویکرد از چارچوبی برای اندازه‌گیری به ابزاری برای اجرای استراتژی تبدیل شده‌می باشد. روش نامبرده مجموعه‌ای از روابط علت و معلولی را میان سنجه‌های خروجی و محرک‌های عملکردی در چهار دسـته زیر نــمایش می‌دهد (پیترانتونیو ، 2007، استارویک و مار، 2003):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

¡ یادگیری و رشد:  توانایی بهبود و ایجاد ارزش برای مثال درصد فروش‌های ناشی از محصولات جدید.

¡ کارایی در فرآیندهای تجاری: در چه چیزهایی ما بایستی برتری داشته باشیم برای مثال طول مدت فرآیندها و سطح اتلاف.

¡ رضایت مشتری :مشتریان چه تصوری نسبت به ما دارند برای مثال  قیمت در مقایسه با رقبا و درجه بندی محصولات.

¡ نتایج مالی و اقتصادی: چگونگی رفتار با سهامداران برای مثال جریان نقدینگی و سودآورى.

این روش سپس یک چارچوب چند بعدی را ایجاد می کند که در آن بر ارتباطات بالقوه‌ای که میان اهداف، ابتکارات و عملکردهای یک سازمان هست تأکید شده و یکپارچه می شوند (رمضان، مجید،1390،  105به نفل از پیترانتونیو، 2007).

 

 

 

 

 

 

2-1-9-4 هدایت‌گر اسکاندیا

  اسکاندیا به‌عنوان اولین شرکت بزرگی می باشد که به‌درستی در جهت اندازه‌گیری دارایی‌های دانشی گام بر‌داشت (بونتیس، 2001). این شرکت اولین گزارش سرمایه فکری خود را در سال 1985 منتشر نمود و در سال 1994 اولین شرکتی بود که گزارش سرمایه فکری را به‌صورت ضمیمه به همراه گزارش مالی به سهامداران شرکت ارائه نمود .دیگر شرکت‌ها همانند شرکت نوآوری‌های شیمیایی دوو در ارزش‌گذاری فرآیند پژوهش و توسعه و اختراع به‌گونه کامل از مدل درک چند بعدی ارزش سازمانی اسکاندیا بهره گیری می‌نمودند. اسکاندیا به مقصود اندازه‌گیری ارزش بازار، پیشنهاد نمود ارزش بازاری به دو بخش سرمایه مالی و سرمایه فکری تقسیم بندی گردد (مار، چیوما و نیلی، 2004). مولفه‌های سرمایه فکری به دو زیر مولفه سرمایه انسانی و دیگر دارایی‌های ناملموس که در سازمان جاگرفته و سرمایه ساختاری نام گرفته‌می باشد، تقسیم بندی می گردد. سرمایه ساختاری خود به دو زیر مولفه سرمایه مشتری (برای مثال ارزش ارتباطات مشتریان) و سرمایه سازمانی تقسیم می گردد. در نهایت سرمایه سازمانی به دو زیر مولفه سرمایه فرآیند (مرتبط با رویه‌ها و جریانات عادى و دایمى کاری موجود در فرآیندهای داخلی سازمان) و سرمایه نوآوری که نشان‌دهنده توانمندسازهای نوآوری در فرآیندها و محصولات می باشد تقسیم می گردد. در نتیجه می‌توان گفت در رویکرد اسکاندیا، سرمایه فکری به چهار مولفه تقسیم می‌شو

[1] . Balanced Scorecard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد