مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

سرمایه های ارتباط ای (مشتری )

سرمایه های ارتباط ای (مشتری ) عبارت می باشد از مجموع تمامی دارایی هایی که روابط شرکت با محیط برون سازمانی را مدیریت می نماید. این سرمایه شامل روابط با مشتریان ، سهامداران ، عرضه کنندگان ، رقبا ، دولت ، موسسات قانونی وجامعه می باشد . اگر چه مهم ترین قسمت سرمایه ارتباط ای ،روابط مشتری می باشد لیکن نباید تنها بر این دسته از روابط متمرکز گردید .سرمایه ارتباط ای  با اندازه انطباق سازمان با محیط اطراف خود مذرتبط می باشد وشامل اندازه وفاداری مشتری ، شهرت شرکت وراطه آن با عرضه کنندگان ودر نهایت سیستم های بازخورمشتری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معتقد می باشد سه گام برای برقراری روابط با محیط برون سازمانی هست

1.درک محیط 2. همگام شدن با محیط 3. برقراری روابط با محیط

بر اساس نظریات جاکوبسن وهفمن بنگ (2005) می توان سرمایه ارتباط ای را متشکل از عناصر زیر دانست .

1- شبکه ها : مانند شبکه های تامین کنندگان ،توزیع کنندگان ، سازمانهای تاثیر گذار و …..

  1. نام تجاری : در این قسمت نام تجاری مد نظر می باشد نه نشان تجاری (که جزئی از دارایی های معنوی به شمار می رود ) در اینجا برتری شرکت ، شهرت ، اوازه و وضعیت حال شرکت مورد نظر می باشد .
  2. مشتریان : ودر نهایت آخرین وبا ارزش ترین جزئ موجود در این قسمت مشتریان هستند این قسمت در اصل محلی می باشد که پول شرکت توسط انها ایجاد می گردد ودر نتیجه مهمترین منبع ایجاد کننده مزیت رقابتی برای شرکت به شمار می رود.

اندازه رضایت مشتریان ، موفقیت یا شکستن شرکت را تایین می کند. پس دانستن اینکه مشتری تا چه حد راضی می باشد اهمیت دارد

هرچه قدر شما در ارتباط با مشریانتان بیشتر بدانید وبا انها ارتباط نزدیکتری مستقر کنید برای آنها دست کشیدن از شما سخت تر خواهد بود (2205،جاکوبسن ) سرمایه مشتری را می توان مجموعه ای فرعی از سرمایه اجتماعی دانست که بعضی از محققان در سرمایه فکری تنها بر روی این جنبه از سرمایه اجتماعی وفقط بر روی مشتریانشان تمرکز کردهاند اساسا این سرمایه شامل دارا بودن دانش ، کانالهای بازاریابی ومیزان ارتباط با مشتریان می باشد. سرمایه مشتری به پتانسیل بالقوه سازمان در فهم آن چه که مشتریان از محصولات یا خدمات آنها در مقایسه با رقابایشان انتظار دارند نیز اطلاق می گردد. بدین معنی که اگر با مشتریانتان به صورتی بسیار با دقت ارتباط برقرارکنید نسبت به رقبایتان موفق تر خواهید بود به قولی می توان شالوده سرمایه مشتری را ارزش حاصل از برقراری ارتباط با مشتریان نامید که در نتیجه آن در حال یا آینده سود نصیب ما خواهد گردید (چنگ  ، 2007 ،56 )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد